[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน. อำเภอนาทวี เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
ครู กศน. อำเภอนาทวี เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหลักสูตร 18 ชั่วโมง
จัดโครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาหลักสูตร 18 ชั่วโมง
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี เข้าค่ายลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ระดับจังหวัด 4 วัน 3 คืน
กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 9 คน เข้าค่ายลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ระดับจังหวัด 4 วัน 3 คืน ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565 “ สโตยเกมส์ “
กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565 “ สโตยเกมส์ “
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน เครือข่ายอำเภอนาทวี ประจำปี 2565
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน เครือข่ายอำเภอนาทวี ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาทวี
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมในการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมในการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เพื่อร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ปี 2565
จัดการประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ปี 2565 ระดับกลุ่มชายแดนใต้ \"สโตย เกมส์\"
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาทวี
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกีฬา กศน.ชายแดนเกมส์ ปี 2565
โครงการกีฬา กศน.ชายแดนเกมส์ ปี 2565 (4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา) ประกอบด้วย กศน.อำเภอจะนะ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย กศน.อำเภอเทพา และ กศน.อำเภอนาทวี
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี
26 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างการรับรู้ เรื่องดุอาร์ในชีวิตประจำวันตามหลักศาสนาอิสลาม สู่สังคมสันติสุข
โครงการสร้างการรับรู้ เรื่องดุอาร์ในชีวิตประจำวันตามหลักศาสนาอิสลาม สู่สังคมสันติสุข อำเภอนาทวี
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะครูกศน.ตำบลสะท้อนและตำบลฉาง จัดกิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะครูกศน.ตำบลสะท้อนและตำบลฉาง จัดกิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที่
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
วมต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ชุดที่ 1
19 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศกิจกรรม กศน. และการนิเทศแบบคู่สัญญา ชุดที่ 4
ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศกิจกรรม กศน. และการนิเทศแบบคู่สัญญา ชุดที่ 4 ณ กศน.อำเภอจะนะ และ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05