[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

8 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ซักซ้อม ก่อนการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566
นักศึกษาแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ซักซ้อม ก่อนการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเดอะไพน์ สงขลา
8 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการศูนย์เพื่อนใจ กศน.อำเภอนาทวี ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
จัดโครงการศูนย์เพื่อนใจ กศน.อำเภอนาทวี ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี
21 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ที่จะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อ.เมืองสงขลา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุม คณะทำงานโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ที่จะจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อ.เมืองสงขลา ในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
21 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแกนนำ TO BE NUMBER ONE จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุม วางแผน และศึกษาดูงาน การเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี และนักศึกษาแกนนำ TO BE NUMBER ONE จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุม วางแผน และศึกษาดูงาน การเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 5 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี นำนักศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 5 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินงานโครงการ TO B
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำและบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาครายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จัดทำและบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาครายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมวัฒนา ชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเข้าร่วมประกวดของชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการเข้าร่วมประกวดของชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับคำแนะนำการประกวด เกณฑ์การแข่งขันและเงินสนับสนุนสมทบทุนเข้าชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี จาก นายชอบ บุญช่วย สาธา
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วม\"ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเก็บข้อมูลและเชื่อมระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดสงขลา \"
ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวณิชากร หมัดร่าหมาน เข้าร่วม\"ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเก็บข้อมูลและเชื่อมระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดสงขลา \"
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี จัดกิจกรรมโครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทวีและอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพเเละวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะครู กศน.อำภอนาทวี เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีพเเละวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันการขับร้องบทเพลงราชนิพนธ์ การแข่งขันเรียงค
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบการดำเนินการจัดสอบของ สทศ. และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องก
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการค่ายพัฒนาวิชาการสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมวิทยากรขยายผลเเละผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุขระดับพื้นที่
นางสาวกชกร จุลพันธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมวิทยากรขยายผลเเละผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุขระดับพื้นที่
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566
นายอำหมัดบูรฮัม เจะเลาะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางข่อซีย๊ะ หวะหวี ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ ประจำ ศรช. นำนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2566
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงสงขลา และศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี นำนักศึกษาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 44 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงสงขลา และศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด ดั่งคำขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE \&
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน กศน.อำเภอนาทวี
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน กศน.อำเภอนาทวี ให้กับนักศึกษา จำนวน 200 คน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 2.การประกวดการเเสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) 3.การประกวดคัดลายมือ 4.การประกวดเรียงความ เรื่อง เท่าทันสื
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 1
นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 1
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม โครงการบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยทางจราจร
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสังคม โครงการบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยทางจราจร ให้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา และปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 6 คน นำองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา และปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ
นายสัญญา ผดุงศักดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05