[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

18 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการ Science show จุดประกายความคิดแบบวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการ Science show จุดประกายความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 40 คน
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี พร้อมด้วย คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566
11 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
นางสาวรณิดา เอกพิทักษ ครูผู้ช่วย และ นางสาว ธัญสินี สุดทองคง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสงขลา ชั้น 4 สำ
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรู้เท่าทันข่าวและ Fake news จำนวน 6 ชั่วโมง เป้าหมาย 29 คน
นางสาวอาภาพร แก้วพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรู้เท่าทันข่าวและ Fake news จำนวน 6 ชั่วโมง เป้าหมาย 29 คน
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวรณิดา เอกพิทักษ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
นางสาวรณิดา เอกพิทักษ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยลายขอพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2566
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยลายขอพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ กศน.อำเภอน
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเปิดด่านตรวจร่วม ด่านตรวจชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมพิธีเปิดด่านตรวจร่วม ด่านตรวจชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 5 ด่านตรวจ ดังนี้ 1. จุดตรวจร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี 2. จุดตรวจชุมชน ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาทวีนอก 3. จ
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
จัดร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณถัดไป
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PA”
ข้าราชการครู กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PA” กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครู
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมโครงการ 25 สื่อพลเมืองอาสา นักเรียน กศน.
นางลัดดาวรรณ บุตรแสง ครู กศน.อำเภอนาทวี และ นายรพิภัทร พิทักอักษร นักศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการ 25 สื่อพลเมืองอาสา นักเรียน กศน.
24 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการสัปดาห์แห่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้
จัดโครงการสัปดาห์แห่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้ง 10 ตำบล
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมและติดตามความต้องการศึกษาของนางสาวมาเรียม ขะมิ เป็นผู้พิการทางสายตา
เยี่ยมและติดตามความต้องการศึกษาของนางสาวมาเรียม ขะมิ เป็นผู้พิการทางสายตา หมู่ที่ 5 บ้านปลักผอม ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดน
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning สำหรับคนครู (พนักงานราชการ) รุ่นที่ 1
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning สำหรับคนครู (พนักงานราชการ) รุ่นที่ 1 โดย สถาบัน กศน. ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
21 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด รวมทั้งคัดเลือกนักกรีฑาจาก 16 อำเภอในจั
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน โดยการพัฒนาทำความสะอาด
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565
14 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน \"ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน\"
เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนนาทวี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05