[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITw51)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITw51) การบันทึกข้อมูลและการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
นายอำหมัดบูรฮัม เจะเลาะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
ผอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
7 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี นำนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
กศน.อำเภอนาทวี นำนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 9 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
7 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
7 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
7 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา\"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา\" ปี2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่ง เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End Racism. Build Peace)
จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่ง เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก และสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (End Racism. Build Peace)
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครู กศน. (กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2565
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครู กศน. (กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม) ประจำปีงบประมาณ 2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาควิชาบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาควิชาบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธการตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์ กลยุทธการตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เข้าร่วมการประชุมของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการจัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินการสู่ความสำเร็จ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินการสู่ความสำเร็จ
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการ \"สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2565\"
ผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการ \"สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2565\"
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานพัฒนาหลักสูตร ร่วมลงนาม MOU ตามกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานพัฒนาหลักสูตร ร่วมลงนาม MOU ตามกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล \"สถานศึกษาปลอดภัย\" ประจำปี พ.ศ. 2565
ข้าร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล \"สถานศึกษาปลอดภัย\" ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
21 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาคนพิการ
กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาคนพิการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05