[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ CBTx ตำบลสะท้อน วิชาการทำผ้ามัดย้อม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 บ้านท่าคลอง ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
วันที่ 29 พ.ค. 67 นางสาวนิดยา จิตภักดี ผอ.สกร.ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้คณะครู ศกร.ระดับตำบลสะท้อน พร้อมด้วย นางศิริมา โสระเนตร วิทยากร อบรมให้ความรู้ กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ CBTx ตำบลสะท้อน วิชาการทำผ้ามัดย้อม ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 บ้านท่าคลอง ต.
30 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2567 ณ วัดท่าประดู่
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี มอบหมายให้ นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช นางกมลชนก จอมทอง นางปราณี จันแก้ว และนางรัตนากรณ์ สุวรรณศรี บุคลากร สกร.ระดับอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
15 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลนาทวี ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทีมสภาสันติสุขและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาทวี
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผอ.สกร.อำเภอนาทวี มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาทวี เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลนาทวี ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทีมสภาสันติสุขและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาทวี ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาล ต.นาทวี ม.1 บ้านต
15 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย \" โคก หนอง นา \" อำเภอนาทวี สัญจร และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพเพียง หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผอ.สกร.อำเภอนาทวี มอบหมายให้ ครูศกร.ตำบลคลองทราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย \" โคก หนอง นา \" อำเภอนาทวี สัญจร และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพเพียง หมู่ที่ 6 บ้าน
3 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอนาทวี นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางว
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพรพล พุทธวิโร ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแห
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพรพล พุทธวิโร ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแห
17 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่องานประชาสัมพันธ์ สกร.อำเภอนาทวี ขยายผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่องานประชาสัม
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา โดยมี นางพัทธยา โชติรัตน์ นายอดุลย์ เห็นดีน นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช นางสาวคุรุสนีย์ วานิ นางรัตนากรณ์ สุวรรณศรี นางสาวธัญสินี สุดทองคง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาท
5 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดสถานที่จัดกิจกรรมดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ปีที่ 6 ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดสถานที่จัดกิจกรรมดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ปีที่ 6 ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อ
3 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี นำโดยนางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี ในพื้นที่ ศูนย์การ
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี นำโดยนางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี ในพื้นที่ ศูนย์การ
13 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30น. นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ร่วมกับ ที่ว่าอ
13 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยครูบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวีเป็นประธาน เนื่องในวันนวมินท
13 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดนาทวี
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี พร้อมด้วยครูบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดนาทวี โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวีเป็นประธาน เนื่องในวันนวม
9 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเดือนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ เพื่อพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ของ ศกร.ตำบลท่าประดู่
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย และนางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาฯปอเนอะ เข้าร่วมประชุมเดือนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ เพื่อพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์
9 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี และ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง 10 แห่ง ประจำป
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี และ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง 10 แห่ง ประจำป
5 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ https://th
2 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำลูกเสือ และผู้กับกำลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง
2 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเก่งและดี TO BE ONE DAY CAMP
วันที่ 1 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี จัดโครงการเก่งและดี TO BE ONE DAY CAMP วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMB
3 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยมีงานทำ
ด้วยกรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำเพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงานปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ https://thaimengaantam.doe.go.th/
20 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
19 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางนันทิภาคย์ เรืองเขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองทราย พร้อมด้วย นางข่อซีย๊ะ หมะหวี ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลฉาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เนื่อง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05