[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการอบรมนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
จัดโครงการอบรมนักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทดสอบประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้
2 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพื่อใช้ในระบบ C-Smart Program
เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพื่อใช้ในระบบ C-Smart Program ประจำปี พ.ศ. 2565
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ
ร่วมประสานงานกับปศุสัตว์ อำเภอนาทวี และลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกนักศึกษา เข้าแข่งขันกรีฑา เพื่อเป็นตัวแทนของ กศน.อำเภอนาทวี และเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
คัดเลือกนักศึกษา เข้าแข่งขันกรีฑา เพื่อเป็นตัวแทนของ กศน.อำเภอนาทวี และเข้าแข่งขันระดับจังหวัด
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหนึ่งน้ำใจ ส่งต่อให้น้อง
นำมอบบริจาคเสื้อผ้า เพื่อแบ่งปันให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในโครงการหนึ่งน้ำใจ ส่งต่อให้น้อง ณ กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
18 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมหารือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เข้าร่วมประชุมหารือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
18 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566
18 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566
10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain - based Learning) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain - based Learning) สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565
10 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2565
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2565
28 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด
จัดกิจกรรม White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด
28 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษาโซนชายแดนใต้ ร่วมประชุมผู้บริหารโซนชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา
ผู้บริหารสถานศึกษาโซนชายแดนใต้ ร่วมประชุมผู้บริหารโซนชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
ประชุม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ระดับอำเภอ
18 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาในระดับจังหวัดชายแดนใต้ การประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะท่ามะกรูด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาในระดับจังหวัดชายแดนใต้ การประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะท่ามะกรูด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
11 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาในระดับจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟิชอัลกุรอ่านอัลฟุรกอน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ผอ.ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาในระดับจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟิชอัลกุรอ่านอัลฟุรกอน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05