[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนครู กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 7 คน มอบของสนับสนุนรางวัลประจำร้านนาวากาชาด ในกิจกรรม \"รวมน้ำใจชาวนาทวี เมืองมีเสน่ห์\"
มอบของสนับสนุนรางวัลประจำร้านนาวากาชาด ในกิจกรรม \"รวมน้ำใจชาวนาทวี เมืองมีเสน่ห์\"
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับคณะครู กศน.อำเภอจะนะ นำโดย นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กศน.อำเภอนาทวี ร่วมต้อนรับคณะครู กศน.อำเภอจะนะ นำโดย นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตลอดจ
25 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ \"นักจัดการเรียนรู้\" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะ ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เข้าร่วมอบรมครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ \"นักจัดการเรียนรู้\" สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะ ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านช่องทาง Facebook Live ข
20 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี พร้อมด้วย นางสาวกชกร จุลพันธ์ ครูผู้ช่วย และนางสาวธัญสินี สุดทองคง ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
20 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 186 คน
20 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าตามจุดตรวจต่าง ๆ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จำนวน 3 จุดตรวจ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี ร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าตามจุดตรวจต่าง ๆ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จำนวน 3 จุดตรวจ
20 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภายใต้การดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภายใต้การดำเนินการของวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
7 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2566
สืบเนื่องจาก วันที่ 2 เมษายน 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ “เจ้าฟ้านักอ่าน” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็น \"วันรักการอ่าน\" วันนี้ 7 เมษายน 2566 กศน. อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำน
7 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทวี พร้อมด้วย คณะครูกศน. อำเภอนาทวี จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning) รุ่นที่ 2
7 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู อาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 8 คน ลงพื้นที่มอบของ เนื่องในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ รวม 9 แห่ง
คณะครู อาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 8 คน ลงพื้นที่มอบของ เนื่องในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ รวม 9 แห่ง
31 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาทวี ร่วมเป็นคณะผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับพื้นที่
นางสาวกชกร จุลพันธ์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาทวี ร่วมเป็นคณะผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับพื้นที่ นำโดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา ประธานกรรมการ
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/ครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สังกัด สพป.สข2 สพป.สข.3 สพม.สขสต. อาชีวะ และ กศน.
คณะครู กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่/ครูผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สังกัด สพป.สข2 สพป.สข.3 สพม.สขสต. อาชีวะ และ กศน. รวมทั้งสิ้น 250 คน และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การรณรงค์ป้องกันและแก
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1
นางพัทธยา โชติรัตน์ บรรณารักษ์ เข้าร่วมการประชุมของกรมทางหลวงชนบท ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี ณ ร.ร.นาทวีวิทยาคม
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2566 หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5
ครู กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมโครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2566 หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาดูงานจากคณะครูและนักเรียน จำนวน 33 คน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานชุมชน \"พืชสวนพืชไร่ ข้าวดีมีประโยชน์\" ณ กศน.ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
คณะศึกษาดูงานจากคณะครูและนักเรียน จำนวน 33 คน โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานชุมชน \"พืชสวนพืชไร่ ข้าวดีมีประโยชน์\" ณ กศน.ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินรณรงค์โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำตำบลทับช้าง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 28 \"ทัพพระยาเกมส์\"
นักศึกษาสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี เข้าร่วมพิธีเปิดและเดินรณรงค์โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ประจำตำบลทับช้าง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 28 \"ทัพพระยาเกมส์\" ณ สนามโรงเรียนวัดวังไทร อ.นาทวี จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 5 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13
นักศึกษาแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี จำนวน 5 คน ด่แก่ นายรพิภัทร พิทักอักษร นายอับดุลเลาะ ยีตาเห นายเอกราช มณีรัตน์ นางสาวอรสา เพชรสุวรรณ และนางสาวอรนุช ทองอ่อนเข้าร่วมศึกษาดูงาน การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแกนนำของชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา จำนวน 5 คน เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2566
นักศึกษาแกนนำของชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอนาทวี ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา จำนวน 5 คน ได้แก่ นายรพิภัทร พิทักอักษร นายอับดุลเลาะ ยีตาเห นางสาวอรสา เพชรสุวรรณ นางสาวอรนุช ทองอ่อน และนายเอกราช มณีรัตน์ เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงานของชมรม TO BE NUMB
23 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลฉาง เข้าร่วมการประเมินการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กศน.ตำบลฉาง เข้าร่วมการประเมินการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินหลัก คือ นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย นางสาวนิตยา จิตภัคดี ผู้อำนว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05