[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

3 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กศน.ตำบลป่าชิง จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน (BBL)
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลป่าชิง จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน (BBL) สัปดาห์สุดท้ายของการพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2/65 ครูและนักศึกษาได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมทบทวนเนื้อหาเพ
1 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการเข้าร่วมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชวาวงค์ อ
1 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ จังหวัด
1 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา สนามโรงเรียนบ้านน
1 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปี 2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตัรติลิลกุรอ่าน
24 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอจะนะ
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้ ครู กศน.จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอจะนะ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้น ณ กศน.ตำบล
23 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปช
23 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมและจัดนิทรรศการของอำเภอจะนะ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ให้นายกามาลุดดีน ราชขำรอง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และหัวหน้างานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมและจัด
21 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายเมธัส วัสวินทกานท์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจ
17 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปร
17 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ณ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เดินทางไปราชการตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ที่ 212/2565 เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการส
17 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 โดยมีนายวัชรพงค์ จันทิมา ปลัดอำเภอประจำตำบลสะกอม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรา
17 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมสภาสันติสุขตำบลสะพานไม้แก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางเกศินี จุณรัตน์ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะพานไม้แก่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับเครือข่ายโดยมีนายสุรพงค์ สุวรรณเจริญ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลสะพานไม้แก่น พร้อ
16 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยโคก หนอง นาโมเดล และโครงงานการบริหารจัดการขยะ เพื่อจิตอาสา ในชุมชน ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม \"ลดขยะ ลดภาวะ
16 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมการสร้าง คัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอจะนะ นางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ ว่าที่ร้อยตรีฤทธา ภารา และนางสาวกิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมการสร้าง คัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค วิชาเล
16 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมพัฒนารอบบริเวณบ้านหนังสือชุมชนบ้านเกษมรัตน์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางเกศินี จุณรัตน์ และนางสาวสุนันทา สอขามิ และนักศึกษา กศน.ตำบลสะพานไม้แก่น ร่วมกิจกรรมพัฒนารอบบริเวณบ้านหนังสือชุมชนบ้านเกษมรัตน์ โดยมีร่วมนายสมเกียรติ กุ้งแก้ว ผู้ใ
16 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอจะนะ พานักศึกษาคนพิการ เพื่อ เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ
15 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการสภากาแฟเทศบาลตำบลบ้านนา
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาเชิงบูรณาการ พร้อมด้วยนายกามาลุดดีน ราชชำรอง หัวหน้างานการจัดการศึกษาภาคึเครือข่ายและโครงการพิเศษ และนายขเจน เทพยา หัวหน้ากศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมโครงการสภากาแฟเทศบาลตำบลบ้า
15 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เดินทางไปราชการตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ที่ 212/2565 เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการ
14 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05