[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

8 / ก.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
วิทยากรให้ความโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
5 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญาการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความโครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพแล
8 / ก.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการสรุปผลการดำเนินงาน
ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงาน สกร.อำเภอจะนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ แล
8 / ก.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ นำคณะครู สกร.อำเภอจะนะ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิซุลกุรอานนูรุลอิฮซาน
24 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
คณะกรรมการในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว และนายมูหำหมัด บินล่าเต๊ะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน นายสมเกียรติ นุ่นประดิษฐ์ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยคณะกร
24 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้งานพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (
24 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวสุนันทา สอขามิ ครูอาสาฯ ปอเนาะ และนางสาวศิวพร ทองชนะ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ
11 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครู พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 5 คน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชายแดนใต้ หลักสูตร 18 ชั่วโมง (กิจกรรมค่าย
11 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การทดสอบวัดประเมินผลระหว่างภาค นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 -4 สิงหาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ดำเนินการทดสอบวัดประเมินผลระหว่างภาค นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง 14 ตำบล โดยม
10 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอิสมะแอน ถั่วดี และนางสาววรรณภา เพ็ชรจูด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือน สิง
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดโคกทรายหมู่ที่ 1 ตำบลจะโหนง และเวลา 17.30 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเท
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ หมัดสนิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมจีบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านน
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้ง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ให้นายกามาลุดดีน ราชชำรอง หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ ในฐานะผู้รับผิดชอบงาน ศส.ปชต.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ นางณิชภัทร เ
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอจะนะมอบหมายให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครู นายกามาลุดดีน ราชชำรอง ครูผู้ช่วย และนางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ครูผู้ช่วย ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัคร กศน.นำอาสาสมัคร จำนวน 42 คน เข้า
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลคู ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและให
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอจะนะ (คณะกรรมการ
1 / ส.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครู พร้อมด้วยนางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ นางสาวกาญจนา ไพบูลสวัสดิ์ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลจะโหนง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันก
25 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ อนุญาตให้นายวิชาญชัย ขามโคง ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนายนรินทร์ ราชชำรอง นางนารี ถั่วดี ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวพร ทองชนะ และนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมเป็
25 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ฤทธา ภารา และนางสาวกิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง ครูสกร.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาควิชาบังคับและเลือกบังคับ ด้วยระบบออ
24 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวซานียะห์ สีหมะ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯในสถาบันการศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสร
24 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการออมสิน-สกร \"สร้างงานให้เป็นเงิน\"
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะร่วมกับธนาคารออมสินสาขาจะนะ ร่วมกันจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการออมสิน-สกร \"สร้างงานให้เป็นเงิน\"หลักสูตรการทำเห็ดทอดโดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05