[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

13 / มี.ค. / 2567 : เครือข่าย
การบริหารจัดการด้านการเงิน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
26 / ก.ย. / 2566 : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 24 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอ จะนะ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ตำบลจะโหนง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดป้ายที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ
26 / ก.ย. / 2566 : แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดวันพระ
วันที่ 22 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองเปียะและครูโซนสองธารา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดวันพระประจำเดือนกันยายน ณ วัดนิมิตธนสุข หมู่ที่11ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวั
26 / ก.ย. / 2566 : แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านนา นายขเจน เทพยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็
26 / ก.ย. / 2566 : แหล่งเรียนรู้ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า เข้ายำสัญจร
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมาย ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า เข้ายำสัญจร ณ บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้นักศึกษาศู
8 / ก.ย. / 2566 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ, คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (
8 / ก.ย. / 2566 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะพานไม้แก่น จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษาโดยได้นำนักศึกษาทุกระดับชั้นของศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะพานไม้แก่น เข้าไปศึกษาเร
24 / ส.ค. / 2566 :
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ได้รับมอบหมายจาก นายวืเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้ นางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ หัวหน้า สกร.ตำบลสะกอม ร่วมกับ รพ สต.สะกอม โดยนายยอดชาย สมจิตร ผอ. รพ สตสะกอม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรมพ
24 / ส.ค. / 2566 :
นิเทศติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการแกะดอกกรงนกเขาพื้นฐาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว และนายจำรัส พรุเพชรแก้ว นิเทศติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการแกะดอกกรงนกเขาพื้นฐาน และบางส่วนของผู้เรียนที่นำความรู้ไปใช้จนเห็นเป็น
1 / ส.ค. / 2566 :
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะพานไม้แก่น
วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2566​ นาย​วิเชียร​ โชติช่วง​ ผู้อำนวย​การ​ศูนย์​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​อำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย&#
1 / ส.ค. / 2566 :
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติหลักการขยายพันธ์ุพืช
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำรัส พรุเพชรแก้ว หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยายากร นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว นายอิสมาแอน ถั่วดี ที่ปรึกษาและให้ความ
1 / ส.ค. / 2566 :
เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า
วันที่ 27 กรกฎาคม​ 2566​ นาย​วิเชียร​ โชติช่วง​ ผู้อำนวย​การ​ศูนย์​ส่งเสริม​การ​เรียนรู้​อำเภอ​จะ​นะ​ มอบหมาย&#
1 / ส.ค. / 2566 :
เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.ตลิ่งชัน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 25
1 / ส.ค. / 2566 :
เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายบุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลปะลรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรี
1 / ส.ค. / 2566 :
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบล คลองเปียะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ \\\"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\\\" กิจกรรมเฉลิม
1 / ส.ค. / 2566 :
ร่วมจัดนิทรรศการด้านอาชีพและจำหน่ายสินค้า
วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวชญานิษฐ์ บุพโก ครู กศน.ตำบล และนางสาววรรณภา เพ็ชรจูด ครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมจัดนิทรรศการด้านอาชีพและจำหน่ายสินค้าข้าวยำกรอบและกระเป๋าสา
1 / ส.ค. / 2566 :
กิจกรรมอบรมให้ความให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการขยะ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำรัส พรุเพชรแก้ว หัวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความให้คว
1 / ส.ค. / 2566 :
กิจกรรม Big Cleaning และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม Big Cleaning และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) ประจ
25 / ก.ค. / 2566 :
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบ้านนา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายขเจน เทพยา นางสาวกนกวรรณ หมัดสนิ ครู สกร.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบ้านนา โดยมีจ่าอากาศโท พลเชษฎ์ อุนตรีจันทร์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าปร
25 / ก.ค. / 2566 :
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตำบลคู เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข ประจำเดือน กรกฎาคม โดยมีนายจิระพจน์ ราชสีห์ ปลัดประจำตำบลคู พร้อมด้วย น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05