[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางนูรีซาน โอะโร ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายมุสตอฟา มะสะอะ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานคณะกรรมการ ณ หมู่ที่ 1 บ้านสะพานไม้แก่นตก ตำบลสะพานไม้แก่น
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระ
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูตำบลขุนตัดหวาย และบุคลากรไทยพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระ ณ วัดขุนตัดหวาย หมู่ที่3 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ โดยมีปลัดอำเภอ และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
มอบของที่ระลึก กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายกามาลุดดีน ราชขำรอง หัวหน้างานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนายร่อศักดิ์ เหะเหร็ม และนายซุลกัรนัย หลีจำเริญ ครูอาสาสมัครในสถาบันศึกษาปอเนาะ ลงพื้นที่มอบข
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การฝึกอบรมจัดดอกไม้แห้ง
วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางเกศินี จุณรัตน์ หัวหน้า กศน.ตำบลสะพานไม้แก่น เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการการฝึกอบรมจัดดอกไม้แห้งในงานพิธีตำบลจะโหนง เพื่อให้สตรีในตำบลจะโหนง นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด
22 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาข้าว
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะครู กศน. ตำบลนาหว้า กศน.ตำบลคู กศน.ตำบลแค และ กศน.ตำบลป่าชิง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาข้าว กับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ซึ่งกศน.ตำบลนาหว้าได้นำจัดนิทรรศ
22 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้กลุ่มงานจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิป
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม บุคลากรทางลูกเสือ
วันที่ 10 – 13 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมาย ให้บุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม บุคลากรทางลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไป จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา ม
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมงานวันสงขลา
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมงานวันสงขลา ร่วมกับบุคลากรในอำเภอจะนะ และส่วนราชการ รัฐสิสาหกิจ โดยกศน.อำเภอจะนะ ได้ดำเนินกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายข้าวดอกราย การสานกระ
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บรรพชนคนสงขลา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอจะนะไทยพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บรรพชนคนสงขลา เนื่องในวันสงขลา ณ วัดโคกทราย ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมงานวันสงขลา
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอจะนะ ร่วมกับอำเภอจะนะ และหน่วยงานราชการ ร่วมงานวันสงขลา โดยในวันนี้ กศน.อำเภอจะนะ ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) สาธิตการทำข้าวดอกราย (2) สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากก
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา หัวข้อเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 ของนัก
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบของที่ระลึก
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้หัวหน้างานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และครู กศน.ตำบลท่าหมอไทร ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนายสมชาย ยะลา ปลัดองค์การบริหารส
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมการประเมินการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส
วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ตำแหน่งครู และนายจำรัส พรุเพชรแก้ว ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมการประเมินการคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
16 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เตรียมความพร้อมนิทรรศการงานวันสงขลา
วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 -15.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นางสาวกนกวรรณ หมัดสนิ และนางณิชภัทร เปี๋ยเซ่ง ครูอาสาฯ ในสถาบันศึก
8 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส
วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี พ.ศ.2566 ณ กศน.ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
8 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาบังคับ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา สนามโรงเรียน
8 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ตำแหน่งครู เดินทางไปราชการตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ที่ 212/2565 เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์รา
3 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เดินทางไปราชการตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ที่ 212/2565 เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการส่ว
3 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05