[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

11 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายวิชาญชัย ขามโคง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันปอเนาะเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(ก.บ.อ.) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ ผ
8 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมฟังคำบรรยายและทำกิจกรรมทางศาสนา
วันที่ 4 เมษายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายมอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายซุลกัรนัย หลีจำเริญ นายจำรัส พรุเพชรแก้ว และนายณรินทร์ ราชชำรอง เข้าร่วมฟังคำบรรยายและทำกิจกรรมทางศาสนาโครง
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายมอบหมายให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครู เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 2.1 อบรมครูต้นแบบหลักสูตรต้านท
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
วันที่ 3 เมษายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน (วงสานฝันเด็กฯ) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวั
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ
วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอจะนะ ทั้ง 14 ตำบล จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ม
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุนิตย์ ไชยถาวร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาหม่อม
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพขรแก้ว ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุนิตย์ ไชยถาวร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมมอบรถจักรยานให้กับที่ว่าการอำเภอจะนะ เพื่อเป็นของขวัญในการจัดงานกาชาด
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพขรแก้ว ครู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ ร่วมมอบรถจักรยานให้กับที่ว่าการอำเภอจะนะ เพื่อเป็นของขวัญในการจัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางจิรวรรณ ศรีสุก ครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ โดยมีว่า
12 / เม.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการ 2 เมษาวันรักการอ่าน
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้กลุ่มงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดโครงการ 2 เมษาวันรักการอ่าน และกิจกรรมการลงนามถวายพระพรเนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิรา
31 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 9 คนและนักการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว กรรมการ และนายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอน
31 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 9 คนและนักการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว กรรมการ และนายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของครูผู้สอน
31 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
มอบอินทผาลัมและของใช้เนื่องในห้วงเดือนรอมฏอน
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายยุซลัน ยามา หัวหน้ากศน. ตำบลท่าหมอไทรและนายซุลกัรนัย หลีจำเริญ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ มอบอินทผาลัมและของใช้เนื่องในห้วงเดือนรอมฏอน ให้สถาบันศึกษาปอเนาะสันติสุข หมู่ที่
31 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอจะนะ ให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ พร้อมด้วยนางสาว ซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ครูผู้ช่วย , คณะครู กศน. และตัวแทนนักศึกษา กศน.อำเภอจะนะ จำนวน 2
31 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (E-Exam)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ และนางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีก
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ \"แนะนำแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อ\"
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ พร้อมนายซุลกัรนัย หลีจำเริญ ครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ \"แนะนำแนวทางการศึ
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ดำเนินการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ตำแหน่งครู และ นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ดำเนินการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โครงการส่งเสริมการเรียน
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายนายกามาลุดดีน ราชขำรอง หัวหน้างานการจัดการศึกษาภาคีเครือข่ายและโครงการพิเศษ ในฐานะรับผิดชอบงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงอามีนะ
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ​ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม​TO BE NUMBER ONE
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางจิรวรรณ ศรีสุกเข้า ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ​ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม​ TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา​ ณ​ โรงแรมวีว่า​ อำเภอเม
23 / มี.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566
วันที่ 15-21 มีนาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายเมธัส วัสวินทกานท์ ผู้ควบคุมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว มีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 4 คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05