[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

13 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ตำแหน่งครู และนางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องป
12 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
10 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การออกแบบเก็บข้อมูลและเชื่อมระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบเก็บข้อมูลและเชื่อมระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบกา
10 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
งานมหกรรมอาชีพและวิชาการ
นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมงานมหกรรมอาชีพและวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชการต่างๆ และการสาธิตและจัดแสดงอาชี
10 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติประสบการณ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ตำแหน่งครู และนางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติประสบการณ์ (เชิงประจักษ์) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ
10 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะพร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนทรัพย์ธา
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะพร้อมด้วย นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ นางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ และนางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการนิเทศ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวณ
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้นายจำรัส พรุเพชรแก้ว นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ นายจารึก แก้วบุญ นายขเจน เทพยา นายยะโกบ ละแม นางสาวสุพรรณี ขวัญอ่อน และนายยุซลัน ยามา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพ
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลท่าหมอไทร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้นายกามาลุดดีน ราชชำรอง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลท่าหมอไทร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดส
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอามีน๊ะห์ ยุโส๊ะ ครูผู้สอนคนพิการอำเภอจะนะ ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวั
6 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การตรวจสอบภายใน งานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถราชการส่วนกลาง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน งานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถราชการส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามข้อกฏหมาย ระเบี
3 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์
ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “ทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์”
2 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการน้ำชายามเช้า
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นายกามาลุดดีน ราชชำรอง ,นายเมธัส วัสวินทกานท์ ,นายซุลกัรนัย หลีจำเริญ เข้าร่วมโครงการน้ำชายามเช้า ณ. อบต.ตำบลท่าหมอไทร หมู่ที่ 9 โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูร
2 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
กศน.อำเภอจะนะ จัดโครงการมหกรรมอาชีพและการประกวดโครงงาน
วันที่ 31 มกราคม 2566 กศน.อำเภอจะนะ นำโดยนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ จัดโครงการมหกรรมอาชีพและการประกวดโครงงาน โดยมี นางสาวปิยพัชร์ วุ่นดำ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนว
2 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการ
วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะมอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว เดินทางไปราชการตามคำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ณ กศน.อ
2 / ก.พ. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบให้นางนูรีซาน โอะโร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยมีว่าที่ ร.ต.ชานนท์ หงีเอียด ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไม้แก่น เป็นผู้ให
16 / ธ.ค. / 2565 : สกร.อำเภอจะนะ
กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.เกมส์
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.เกมส์ ปี 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหา
16 / ธ.ค. / 2565 : สกร.อำเภอจะนะ
กิจกรรมการอ่านภาษาไทยคล่องแคล่ว,สำนวนไทยอะไรเอ่ย
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางธันยานี เรณุมาศ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนูรีซาน โอะโร ครูผู้ช่วย และ นางสาวยามีล๊ะ
15 / ธ.ค. / 2565 : สกร.อำเภอจะนะ
นางนิภาพร ชายเพ็ชรแก้ว ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจะนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการศึกษา
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางนิภาพร ชายเพ็ชรแก้ว ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอจะนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ บุคคลตัวอย่างที่ป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/30 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05