[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

24 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
วันที่ 18 ก.ค.66 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมการรับการนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จลูกเธอ เ
24 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยครู ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมิน จำนวน 6 คน ลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ระดับอำเภอจะนะ ประจำปีงบประมาณ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมประชุมและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวยามีล๊ะ สาแม็ง ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมประชุมและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางนิภาพร ชายเพ็ชรแก้ว ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนายจำรัส พรุเพชรแก้ว นายจารึก แก้วบุญ นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ นางณิชภัทร เปีย
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาควิชาบังคับ เลือกบังคับ และวิชาเลือกเสรี
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ฤทธา ภารา ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาด้ำ ตำแหน่งครู นางสาวกิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง ตำแหน่งครู และนางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ ตำแหน่
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการท
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางปราณี เซ่งยิ่น ครูอาสาสมัครประจำศูนย์การเรียนชุมชน และ นางสาวศิริกัญญา อุดม ครูอาสาฯในสถาบันปอเนาะ จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประ
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ร่วมเป็นวิทยากรนำชมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำนิทรรศการ \"100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ\"
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรนำชมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำนิทรรศการ \"100
18 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
สกร.อำเภอจะนะ ได้รับมอบหนังสือสารนุกรมไทย จำนวน 31 เล่ม
วันที่ 11 ก.ค.66 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมชวาวงศ์ ที่ว่าการอำเภอจะนะ โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ ตำแหน่งนายอำเภอจะนะ เป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ สกร.อำเภอจะนะ ได้รับม
11 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางปราณี เซ่งยิ่น ครูอาสาสมัครประจำศูนย์การเรียนชุมชนและนางสาวศิริกัญญา อุดม ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพร
11 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ
วันที่ 27- 29 มิ.ย.2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์ นางเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงศิวพร ทองชนะ และนางสาวนภสร จอมศรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในกา
4 / ก.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา สกร.อำเภอจะนะ
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอจะนะจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา สก
26 / มิ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลป่าชิง
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะมอบหมายให้นายจำรัส พรุเพชรแก้ว เข้ารรวมประชุมสภาสันติสุขตำบลป่าชิง พร้อมด้วยนายนบ มณี กำนันตำบลป่าชิง ผอ.รพ.สต.ป่าชิง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจจะนะ ฉก.433 เจ้าหน้าท
26 / มิ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
นักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬา \"สกร.ชายแดนใต้เกมส์\"
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬา \"สกร.ชายแดนใต้เกมส์\" โดยมีนางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
16 / มิ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สกร.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอจะนะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สกร.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอจะนะ โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มีกล
16 / มิ.ย. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษา
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวซานีย๊ะ แวมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ป
15 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอสิงหนคร
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครู เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน ก
15 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูกศน. และคณะกรรมการ ศส.ปชต. นักศึกษา และประชาชน เดินรณรงค์ และใช้รถแห่ ส่งเสริมการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้เกี่ยวกับการเลือก
11 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์ หัวหน้ากศน.ตำบลคู เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
11 / พ.ค. / 2566 : สกร.อำเภอจะนะ
แนะนำแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอจะนะ เป็นวิทยากรหัวข้อแนะนำแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายซุลกัรนัย หลีจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05