[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษาครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบ ON LINE
พบกลุ่มครั้งที่ 5 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาคณิตสาสตร์ (พค31001)
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลจะโหนง ภาคเรียนที่ 1/2564
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ตำบลจะโหนง ภาคเรียนที่ 1/2564
12 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้
โครงการค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้
12 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
12 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลจะโหนง เรียนรู้ด้วยสื่อการสอนออนไลน์
นักศึกษา กศน.ตำบลจะโหนง เรียนรู้ด้วยสื่อการสอนออนไลน์
8 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สารการรับรู้
กศน.ตำบลจะโหนงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ีการศึกษา 2564
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลจะโหนง จัดกิจกรรมโครงการ เต้นบาสโลบโดยใช้ผ้าขาวม้า
วันที่ 25 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลจะโหนง จัดกิจกรรมโครงการ เต้นบาสโลบโดยใช้ผ้าขาวม้า ให้กลับผู้สูงอายุเพื่อการบริหารสมองและกล้ามเนื้อ
25 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลจะโหนงได้รับการนิเทศ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลจะโหนงได้รับการนิเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนากศน.ตำบลจะโหนง
11 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติวเข้มสอบปลายภาค 2/2563
ครูกศน.ตำบลจะโหนง ดำเนินการจัดการเรียนการสอน(ติวเข้มเตรียมสอบปลายภาค) สัปดาห์ที่15 ในภาคเรียนที่2/2563
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลจะโหนง ดำเนินการทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ. กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลจะโหนง ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาค ในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.ตำบลจะโหนง หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
11 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเต้นบสโลบ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ)
4 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจะโหนง พบกลุ่มนักศึกษาครั้งที่ 10
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.จะโหนง พบกลุ่มนักศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 ก.พ.2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.จะนะ
วันที่ 1 ก.พ.2564 ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.จะนะ ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจะนะ
26 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษาครั้ง 8
วันที่ 21 มกราคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก ดร.รุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ให้นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุ และนางสาวซานีย๊ะ สีหมะ ครูกศน.ต.จะโหนง ดำเนิการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ต.จะโหนง ม.7 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา การจัดกิจกรรมการเรียน
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฑ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฑ์ เป็นประธานเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ก.ค. 2560 นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอจะนะ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำมัสยิด(ดาดีกา)
วันที่ 22 ก.ค. 2560 นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอจะนะ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจำมัสยิด(ดาดีกา)
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอจะนะ 20 ก.ค. 2560 เป็นวันที่ 4 ของค่ายยุวกาชาด
กิจกรรม อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอจะนะ 20 ก.ค. 2560 เป็นวันที่ 4 ของค่ายยุวกาชาด
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 ก.ค.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้นางสาวอารียา จุลภักดิ์และนางสาวสมฤดี ดิสถาพร ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม(หลังใหม่) มีจำนวนผู้เข้าร่วมต.จะโหนง
วันที่ 19 ก.ค.2560 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ให้นางสาวอารียา จุลภักดิ์และนางสาวสมฤดี ดิสถาพร ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประชาคม(หลังใหม่) มีจำนวนผู้เข้าร่วมต.จะโหนงจำนวน70 คน
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรก ครู กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บุคลากรก ครู กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่19 ก.ค.60 ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายมนุษยธรรมและรอบโลกกาชาด
วันที่19 ก.ค.60 ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายมนุษยธรรมและรอบโลกกาชาด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05