[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มิถุนายน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สกร.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอจะนะ
วันที่ 14 มิถุนายน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สกร.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอจะนะ
8 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมหาวชิรวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมหาวชิรวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
8 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ รุ่นที่3 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ รุ่นที่3 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนายการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ของ สกร.อำเภอจะนะ
นางสาวณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนายการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ของ สกร.อำเภอจะนะ
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักการอ่าน
วันรักการอ่าน
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain – Based Learning)
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการจัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ สมองของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 มิติ
ครงการจัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาตลอดชีวิตกิจกรรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ สมองของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 มิติ
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันสงขลา
งานวันสงขลา ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.อำเภอจะนะ ให้บุคลากร ไทยพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บรรพชนคนสงขลา เนื่องในวันสงขลา
ศน.อำเภอจะนะ ให้บุคลากร ไทยพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บรรพชนคนสงขลา เนื่องในวันสงขลา
7 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร กศน.อำเภอจะนะ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร กศน.อำเภอจะนะ
7 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษา
23 ธันวาคม 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาฯ ปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลจะโหนง ได้นำนักศึกษา และ นักศึกษาคนพิการ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษา ณ ศาลาปร
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
15-21 พฤศจิกายน 2565 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาฯ ปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256
วันที่ 5 ธันวาคม2565 เวลา 14.30 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาฯปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยโซนสองธารา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอ
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำดี ด้วยหัวใจ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ได้รับมอบหมาย จากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาฯปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจะนะ ให้นางสาวสุภาพ สุวรรณพาหุและนางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครูกศน.ตำบลจะโหนง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราช
27 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลจะโหนง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 สมัครได้ที่ กศน.ตำบลจะโหนง รายละเอียดดังแนบ
25 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจะโหนงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/2564
กศน.ตำบลจะโหนงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/2564
7 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 3 ชั่วโมง
จัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 3 ชั่วโมง
7 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอจะนะ
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอจะนะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลจะโหนง
ม.7 บ้านปลายเหมือง ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05