[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น 31 ชั่วโมง ขึ้นไป “ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร 40 ชั่วโมง”
วันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น 31 ชั่วโมง ขึ้นไป “ช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร 40 ชั่วโมง” มีผู้เรียนจำนวน 15 คน ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การเครื่องแกงเพื่อการค้า หลักสูตร 20 ชั่วโมง”
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การเครื่องแกงเพื่อการค้า หลักสูตร 20 ชั่วโมง” มีผู้เรียนจำนวน 15 คน ณ บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การทำขนมกะหรี่พัฟ 20 ชั่วโมง”
วันที่ 25-26 มกราคม 2563 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง “การทำขนมกะหรี่พัฟ 20 ชั่วโมง” มีผู้เรียนจำนวน 17 คน ณ บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
31 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียนการสอน วันที่ 30 มกราคม 2563
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พบกลุ่ม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ กศน.ตำบลคลองแห และศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองทราย ตำ
31 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ และอบรมการใช้งาน Google Form
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลคลองแห เข้าประชุมประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ และอบรมการใช้งาน Google Form โดยมี นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ และนางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กศน.
29 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.ตำบลคลองแห
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ดำเนินการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาด
29 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 28 คน ณ ศูนย์เรีนรู้พลังคิดโรงไฟฟ้าจะนะและหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการเทศบาลบริการประชาชน
นางประไพ ณ รังษี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน “กิจกรรมโครงการเทศบาลบริการประชาชน” วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนังสือเสียง และกิจกรรมอาชีพ (การ
3 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
นางประไพ ณ รังษี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ บ
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห ปลูกต้นไม้ โครงการ ศธ.ปลูกป่า
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลคลองแห ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการศธ.ปลูกป่า วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมส์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดบอร์ดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาจัดบอร์ดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ธงชาติไทย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห จัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ธงชาติไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ สงขลาเกมส์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
10 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดน้ำคลองแห วันที่ 9 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลคลองแห และบรรณารักษ์ห้องสมุด กศน.อำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมสำหรับห้องสมุดชาวตาดน้ำคลองแห วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ตลาดน้ำคลองแห หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตำบลคลองแห
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวนิชนันท์ ชุมปถัมภ์ เปิดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 4 ถึง 25 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง อาชีพช่างพื้นฐาน \"อาชีพช่างไม้\"
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางบุญเรือน ด้ามทอง ครู กศน.ตำบลคลองแห จัดการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อาชีพช่างพื้นฐาน \"อาชีพช่างไม้\" ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแห อ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05