[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

  

27 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
27 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาสันติสุข ประจำเดือน พ.ค. 2567
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข ประจำเดือน พ.ค. 2567
27 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันต้นไม้แห่งชาติ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมบุคลากรครูอาสาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายมู่หำหมัด บินล่าเต๊ะ หัวหน้างานการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ ประชุมบุคลากรครูอาสาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตำบลตลิ่งชัน
นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สกร.อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตำบลตลิ่งชัน
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน: CBL
นายวิเชียร โชติช่วง มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ฤทธา ภารา ครู สกร.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน: CBL
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอจะนะ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมบุคลากรครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุม
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา
นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สกร.อำเภอจะนะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมจิตอาสา
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2567
นายวิเชียร โชติช่วง มอบหมายให้นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์
24 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ส่งเสริมพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ส่งเสริมพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอาน
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชัน จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะเมี๊ยะยาริลอูลูม
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตร ช่างก่อสร้าง จำนวน 60 ชม.
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชันดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตร ช่างก่อสร้าง จำ
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตร ช่างก่อสร้าง จำนวน 60 ชม.
นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชันดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตร ช่างก่อสร้าง จำ
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสนับสนุนชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะ
วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชันดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสนับสนุนชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะเมี๊ยะยาริลอูลูม
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสนับสนุนชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะ
วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลตลิ่งชันดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมสนับสนุนชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอาน
12 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกในสถาบันปอเนาะ
นายวิเชียร โชติช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกในสถาบันปอเนาะ จำนวน60 คน ณ สถาบันปอเนาะศิลาหุดดีน ม.1 บ้านป่าระไม อ.จะนะ จ.สงขลา
4 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวด่วน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
4 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร..รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ
สกร..รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรม \"อ่านบอกรัก\" ตั้งแต่บัดนี้ - 2 เมษายน 2567

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตลิ่งชัน
บ้่านป่าเส หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 091-1658-997 , 08-4969-9521 , 08-1189-9884 
  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05