[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่เปิดกลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 20,22 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอหาดใหญ่เปิดกลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา บ้านพรุชบา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางศิริรัตน์ ศรีวิริยะจันทร์ พร้อมด้วยครู กศน.อำเภอหาดใหญ่ร่วม จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคลองแหจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 21 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลคลองแหจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ ณ พื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคูเต่า และกศน.ตำบลบ้านพรุจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 22 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลคูเต่า และกศน.ตำบลบ้านพรุจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลคูเต่า ม.9 ต.คูเต่า และห้องประชุมเทศบาลบ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
โครงการ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง”
วันที่ 20-22 กศน.ตำบลหาดใหญ่ร่วมกับ อสม. จัดโครงการ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง” ลงพื้นที่ฝึกทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนจันทร์นิเวศ และจัดกิจกรรมการเต้นบาสโลบ ณ กศน.ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันที่ 16-23 มีนาคม 2561
วันที่ 16-23 มีนาคม 2561 ครูกศน.ตำบลทุกตำบลของอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บริเวณพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รายวิชาบังคับ
วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รายวิชาบังคับ ประกอบด้วย สนามสอบโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สนามสอบศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ สนามสอบวัดหาดใหญ่สิตาราม สนามสอบโร
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลปากแตระ ประจำปี 2561 “ฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลปากแตระ”
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลปากแตระ ประจำปี 2561 “ฝึกอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลปากแตระ”
23 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
22 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับอำเภอ/ตำบล (ครู ข./ครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E-commeree
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับอำเภอ/ตำบล (ครู ข./ครู ค.) หลักสูตร Digital Literacy และ E-commeree
22 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกโรงเรือนเมลอน ,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกโรงเรือนเมลอน ,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
19 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเกษตร
โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเกษตร
19 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
16 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมเปิดโครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561
ร่วมเปิดโครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561
16 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในรอบการประเมินภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในรอบการประเมินภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2560
16 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมประชุมการอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามแผนแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมการอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามแผนแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา
15 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ บุคลากรกศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
15 / มี.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคูเต่าติดตามกลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้สดในงานพิธี
วันที่ 15 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลคูเต่าติดตามกลุ่มอาชีพการจัดดอกไม้สดในงานพิธี \"การทำพานขันหมาก\" ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/352 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05