[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

17 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกลุ่มในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารงานภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาใน
วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกลุ่มในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบริหารงานภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสถานศึกษาใน
15 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา มอบหมายให้นางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งหลักสูตรและเตรียมความพร้อมในการอบรม หลักสูตรการออกแบบกร
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา มอบหมายให้นางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งหลักสูตรและเตรียมความพร้อมในการอบรม หลักสูตรการออกแบบกร
15 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมนางสาวฮาหวา ปอทอง ครูอาสา นางสาวขวัญตา หลงขาว ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) นางสาวสุกัลญา ซิวอินเห้ง ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอสะเดา เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์และเด็กบ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมนางสาวฮาหวา ปอทอง ครูอาสา นางสาวขวัญตา หลงขาว ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) นางสาวสุกัลญา ซิวอินเห้ง ครูผู้สอนคนพิการ อำเภอสะเดา เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์และเด็กบ
14 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 14 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลพังลา และมี นางสุพัตรา ณ วาโย ครู กศน.ตำบลพังลา ประจำ กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได้ปฏิบัติ
วันที่ 14 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลพังลา และมี นางสุพัตรา ณ วาโย ครู กศน.ตำบลพังลา ประจำ กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และได้ปฏิบัติ
14 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 13 กันยายน 2564 นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมด้วย นางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ เข้าร่วมอบรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศรร.) ระยะที่ ๒ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางภาวนา นัครามน
วันที่ 13 กันยายน 2564 นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมด้วย นางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ เข้าร่วมอบรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศรร.) ระยะที่ ๒ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางภาวนา นัครามน
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 10 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) เข้ารับการอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ศกพ.ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 64 ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting วิทยากรบรรยายให้คว
วันที่ 10 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) เข้ารับการอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย ศกพ.ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 64 ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting วิทยากรบรรยายให้คว
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๙ กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั้งที่ 1 รูปแบบออ
วันที่ ๙ กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา ให้นางสาวลักษิมณ คชรัตน์ ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวฮายาตี เหล็มโส๊ะ นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการ
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 8 - ๑๐ กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดาโดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด มอบหมายให้ ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส(เร่ร่อน) เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส(เร่ร่อน) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี เลข
วันที่ 8 - ๑๐ กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดาโดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด มอบหมายให้ ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส(เร่ร่อน) เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส(เร่ร่อน) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี เลข
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา ประเมินพนักราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมี นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผอ.กศน.อำเภอสะเดา นางสุนิตย์ ไชยถาวร ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอนาทวี และนางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ โดยการประเมินระดับพื
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา ประเมินพนักราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมี นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผอ.กศน.อำเภอสะเดา นางสุนิตย์ ไชยถาวร ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอนาทวี และนางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ โดยการประเมินระดับพื้นที
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมคณะนิเทศลงพื้นที่ กศน.ตำบล ๙ ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา เพื่อติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งการลงพื้นที่ได้ปฏิบัติตามม
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมคณะนิเทศลงพื้นที่ กศน.ตำบล ๙ ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา เพื่อติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งการลงพื้นที่ได้ปฏิบัติตามม
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ ชี้แจงเรื่องเพื่อทราบติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโ
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ ชี้แจงเรื่องเพื่อทราบติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโร
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และครู กศน.อำเภอสะเดา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กศน.อำเภอสะเดา กิจกรรม 5 ส. กศน.งามตา ประชาชื่นใจ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้มีความพร้อมให้บริการนักศึกษา ผ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และครู กศน.อำเภอสะเดา จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กศน.อำเภอสะเดา กิจกรรม 5 ส. กศน.งามตา ประชาชื่นใจ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้มีความพร้อมให้บริการนักศึกษา ผ
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงาน กศน.อำเภอหาดใหญ่
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ วางแผนจัดการศึกษา กศน.เพื่อประชาชน ตำบลคอหงส์และอำเภอหาดใหญ่ ตามนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน. WOW โดยเฉพาะ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OOCC และศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ศรร.
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ นายเจียร สำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ประธานกรรมการสถานศึกษา และประธานชุมชน ร่วมกันออกแบบวางแผนจัดการศึกษา กศน.เพื่อประชาชน ตำบลคอหงส์และอำเภอหาดใ
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ลงนาม MOU ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ให้กับประชาชนอำเภอหาดใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ กศน.ตำบลคอหงส์ และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลเมืองคอหงส์ โดย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนต
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2564
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจ้งข้อราชการ เป็นประจำทุกเดือน โดยผ่าน A
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายชุมชนคลองเปล พร้อมด้วยทีมงานนักฟุตบอลคลองเปลที่มาออกกำลังกายในตอนเย็น ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงสาธิต ของ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 กศน.อำเภอหาดใหญ่ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายชุมชนคลองเปล พร้อมด้วยทีมงานนักฟุตบอลคลองเปลที่มาออกกำลังกายในตอนเย็น ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงสาธิต ของ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.แต่ละตำบล ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการสอบระหว่างภาค ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.แต่ละตำบล ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการสอบระหว่างภาค ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสอบวันที่ 4-5 กันยายน2564 โดยได้รับการนิเทศจาก อ.ประไพ ณ รังษี , อาจารย์
10 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบนโยบายให้ กศน.ตำบล “ขยายผลการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด”
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบนโยบายให้ กศน.ตำบล “ขยายผลการปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด” มอบให้ กศน.ตำบล ทั้ง 13 ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ขับเคลื่อนกิจก
5 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมปรึกษาหารือกับทาง ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เรื่องศูนย์จำหน่ายสินค้า OOCC บูธจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบล
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมปรึกษาหารือกับทาง ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เรื่องศูนย์จำหน่ายสินค้า OOCC บูธจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบล โดยทางห้างเซ็นทรัลมีมาตรการอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายในสถานการณ์โควิด 19 และตามที่ ศบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/363 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05