[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                 
กรมส่งเสริมการเรียนรู้  ได้ดำเนินการจัดการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ความสามารถ    เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ในโลกได้อย่างเป็นสุขด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต    ให้มีประสบการณ์จากการทำงาน  เกิดความชำนาญ   ความเชี่ยวชาญ   สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและสังคมได้อย่าง สร้างสรรค์ สอดคล้องกับการเตรียมประชาชนในระดับผู้ใช้แรงงาน  ในชุมชนเมืองและชนบท  เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน    และตลาดแรงงานอาเซียน ASEAN Market และมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทั้งประชาชนในเขตชุมชน ภาคเกษตรกรรม ภาคบริหาร และโรงงานอุตสาหกรรม  ในฐานะหุ้นส่วนการยกระดับการศึกษาของประชากรส่วนมากของประเทศที่ขาดโอกาสให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน    ตลอดจนเตรียมความพร้อมของกลุ่มบุคคลวัยแรงงานสู่ตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคตอันใกล้   โดยส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างตัวแบบการศึกษาเทียบโอนวิทยฐานะ   โดยไม่กำหนดพื้นฐานตามการศึกษาในระบบ Functional Education เน้นความรู้ความ ชำนาญการทำงาน Knowledge and Experience by Learning and working

วุฒิการศึกษา
           ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          - มีสัญชาติไทย
          - มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 
          - มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา
          - ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ 
          - มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กระบวนการการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           - แนะแนวและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับครูที่ปรึกษา ประเมินผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใช้การประเมินผลเป็นรายวิชา แบ่งเป็น 2 ภาค  ภาคทฤษฎี ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้ร้อยละ70  ซึ่งแบ่งเป็นการประเมินด้วยแบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  สทศ. ร้อยละ 20 และ แบบทดสอบของสำนักงาน กศน. ร้อยละ 50 โดยคะแนนรวมต้องสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ยกเว้นวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภาคประสบการณ์ ประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือ สัมภาษณ์ และหรือ ชิ้นงาน และหรือ แฟ้มประมวลประสบการณ์ ร้อยละ 30 
            - เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ครอบคลุม 4 Module 9 รายวิชา ดังนี้ 
            Module 1 เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความสำเร็จ 
                          1. การใช้คอมพิวเตอร์ 
                          2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
                          3. การบริหารธุรกิจ SMES
            Module 2 พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง 
                          4. ระบอบประชาธิปไตย 
                          5. การบริหารจัดการชุมชน
            Module 3 การสื่อสาร 
                         6. การสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
                         7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 
            Module 4 วิจัยชุมชน และทั่วไป 
                         8. การวิจัยชุมชน 
                         9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน

เปิดรับสมัครเรียน
             ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน
             ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
  
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ 
               สกร.อําเภอ/เขต ที่ทําหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 695 แห่ง ทั่วประเทศ 
              หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กศน. โทร. 1660 
              ผู้สนใจต้องการศึกษารายละเอียดสามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ 
              www.pattanadownload.com 
              สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2282 1895 และ 0 2282 2853

ที่มา : http://www.pronie.net/page/frontend/theme_1/register.php?Submit=Clear&ID_Register=00000008

 

 เข้าชม : 22673
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05