[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
บุคลากรสำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร
 


นางเกษร ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
 นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา

ข้าราชการ

             
       นางพัชรมัย  แก้วบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
     
 
               

ลูกจ้างประจำ

             
นายสุเทพ จินดาวรรณ์
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 


 
 นายสุรเชษ มากชูชิต
 พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 
 นายชำนาญ จุทอง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 
 
               

พนักงานราชการ

       
 
นางจตุพร สุวรรณลอยล่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ์
 นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวนิติกานต์ มณีโชติ
 นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
             
             
 นายธรรมรัตน์ ชุมคง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   นางสาวชุติกาญจน์ ขุนกาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวกาญจนา จุลนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางโอทนี เกียรติทวี
นักวิชาการศึกษา
             
             
นางสาวอภิญญา แก้วโสธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวพิมพ์พร เตโช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  นางสาวสุธาทิพ เชื้อมงคล
นักวิชาการพัสดุ
           
             
นางสาวสุภัชญา แก้วมุสิก
นักวิชาการศึกษา
   นางอารยา โกฏิกุล
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวเบญญาภา บุญช่วย
นักวิชาการศึกษา
  นายสุธน​ พงค์เจริญ​
เจ้าพนักงานธุรการ
         
 นางสาวนภัสสร สกุลประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวสิรีธร กรดมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
 
  
 


จ้างเหมาบริการฯ 
           
 
 
 
 
นายอโนทัย นวลละออ
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายวัฒพงศ์ ศิริสวัสดิ์
พนักงานขับรถโมบาย
 นางสาวนันทวัน คำเรือง
นักวิชาการพัสดุ
 
นางณิชารีย์ แก้วทอง 
นักวิชาการศึกษา 
           
           
 
นางสาวโสมประภา​ ทวีรัตน์
นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผน
 
 
นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสหโชค ไชยชาญยุทธ
พนักงานบริการ 
นางสาวขนิษฐา สิงห์ชาติ
พนักงานบริการ     
           
   นายนเคนทร์ กองผล
ยามรักษาความปลอดภัย 
 
      นายถาวร บุญสร้าง
  ยามรักษาความปลอดภัย 
   
           
            

ปรับปรุง 66-10-20


เข้าชม : 68563
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05