[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร
 


นางเกษร ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


ข้าราชการ

             
       นางพัชรมัย  แก้วบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
     
 
               

ลูกจ้างประจำ

             
นายสุเทพ จินดาวรรณ์
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 

นายอโนทัย นวลละออ
 
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ​ หัวหน้าหมวดรถยนต์
 
 นายสุรเชษ มากชูชิต
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 
 นายชำนาญ จุทอง
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 
 
               

พนักงานราชการ

       
 
นางจตุพร สุวรรณลอยล่อง
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ์
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวนิติกานต์ มณีโชติ
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
             
             
 นายธรรมรัตน์ ชุมคง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   นางสาวชุติกาญจน์ ขุนกาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวกาญจนา จุลนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางโอทนี เกียรติทวี
นักวิชาการศึกษา
             
             
นางสาวอภิญญา แก้วโสธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวพิมพ์พร เตโช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  นางสาวสุธาทิพ เชื้อมงคล
นักวิชาการพัสดุ
           
             
นางสาวสุภัชญา แก้วมุสิก
นักวิชาการศึกษา
   นางอารยา โกฏกุล
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวเบญญาภา บุญช่วย
นักวิชาการศึกษา
  นายสุธน​ พงค์เจริญ​
เจ้าพนักงานธุรการ
         
 นางสาวนภัสสร สกุลประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวสิรีธร กรดมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
 
  
 


จ้างเหมาบริการฯ 
           
 
 
 
 
 นายโกบ ยามาเจริญ
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายวัฒพงศ์ ศิริสวัสดิ์
พนักงานขับรถโมบาย
 นางสาวนันทวัน คำเรือง
นักวิชาการพัสดุ
 
นางณิชารีย์ แก้วทอง 
นักวิชาการศึกษา 
           
           
  นายอัฆเดช ครุวรรณพัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสหโชค ไชยชาญยุทธ
พนักงานบริการ 
นางสาวโสมประภา​ ทวีรัตน์
นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผน  
           
  นายพชร  คำสงฆ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นางสาวขนิษฐา สิงห์ชาติ
พนักงานบริการ      
   
           
 
   นายถาวร บุญสร้าง
  ยามรักษาความปลอดภัย 
  นายนเคนทร์ กองผล
ยามรักษาความปลอดภัย 
นายอภิชาติ ไชยชาญยุทธ์
  ยามรักษาความปลอดภัย
  
 

ปรับปรุง 65-06-21


เข้าชม : 60226
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05