[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

18 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 - 16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
13 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้วิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2566
11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ ด้านวิชาการ
7 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของ สกร.อำเภอสิงหนคร
28 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (รูปแบบอบรมประชาชน) โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ จำนวน ๖ ชั่วโมง
25 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาต่อต้านยาเสพติดพัฒนาวัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นางสุพัตรา บุญสนิท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาต่อต้านยาเสพติดพัฒนาวัด
21 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
20 มิถุนายน 2566 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
กศน.ตำบลป่าขาดร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ณ พื้นที่ ม.1 ตำบลป่าขาด ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.ถึง 4 ก.ค.60
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงเป็ดไข่ห้องแถว)
กศน.ตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการเลี้ยงเป็ดไข่ห้องแถว ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบทฤษฎีใหม่ ที่ให้ผลผลิตมากกว่า และถูกสุขลักษณะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชาญวิทย์ รัตนะชาติ และคุณสุชาติ มณีโชติ เกษ
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสมุนไพรไทยเพื่ออาชีพ
กศน.ตำบลป่าขาด จัดโครงการสมุนไพรไทยเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศวะ รัตนไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกีฬาสงขลาเกมส์
คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลป่าขาด ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูงานวิสาหกิจชุมชน
กศน.ตำบลป่าขาด ดูงาน วิสาหกิจชุมชน พร้อมทรัพย์ฟรุต ศึกษาตลาดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกลุ่มนักศึกษา
กศน.ตำบลป่าขาด จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน
กศน.ตำบลป่าขาด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าราชการและฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ตำบลป่าขาด 19 พ.ค.60 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าขาด
12 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สงขลาเมืองนักอ่าน
กศน.ตำบลป่าขาด ส่งมอบชั้นวางหนังสือสำหรับบริการประชาชนและส่งเสริมกิจกรรมอ่านสร้างสุข สงขลาเมืองนักอ่านให้กับ รพ.สต.ป่าขาด
12 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้านค้าชุมชน ตำบลป่าขาด
กศน.ตำบลป่าขาด เชิญผู้เที่ยวงาน ชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์อาหารขนมพื้นบ้าน และผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ตำบลป่าขาด โดยร้านค้าชุมชน จะออกร้านภายในงานสรงน้ำตาหลวงคง วัดป่าขาดระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.2560 นี้ครับ
5 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษา วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอสิงหนคร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลป่าขาด (สกร.ตำบลป่าขาด)  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 097-3546863
 
 


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05