[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
สถาบันปอเนาะ ศูนย์การเรียนชุมชน

อาทิตย์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


สถาบันปอเนาะ ศูนย์การเรียนชุมชน


ด้วย รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสังคมสันติสุขและยกระดับพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันสังคมเพื่อการสอนตามหลักศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความต้องการของชุมชนในการศึกษาอย่างเหมาะสม

สถาบันศึกษาปอเนาะ  มีบทบาทและความสำคัญต่อเยาวชนมุสลิมเป็นอันมาก สถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ให้แสงสว่างและฟูมฟักพวกเขาเหล่า นั้น ให้เป็นคนดีและสมบูรณ์  สามารถดำเนินชีวิตตามครรลองของอิสลามได้อย่างสมดุลในบริบทของสังคมไทย โดยมีโต๊ะครูเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนมุสลิม นอกจากนั้น  โต๊ะครูก็ยังทำหน้าที่หรือมีบทบาทสำคัญ  ในการสร้างสังคมมุสลิมให้มีความเข้มแข็ง  และประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ศาสนาเป็นผู้ดูแลวีถีชีวิต ต้องการความสำเร็จในโลกนี้  และความปลอดภัยในโลกหน้า ที่ไหนมีศาสนาก็ทำให้เขาปลอดภัย 

                   สถาบันศึกษาปอเนาะดะอ์วาฏิดดีน  ได้ก่อตั้งและดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน  และในปี พ.ศ. 2554 ได้จดทะเบียนถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  โดยมีนายดนมะเหลก  หัดขะเจ  เป็นผู้บริหารและเป็นโต๊ะครู  และมีผู้ช่วยโต๊ะครูทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน สถาบันปอเนาะดะอ์วาฏิดดีนจัดการเรียนการสอนเฉพาะผู้ชาย แบบพักอยู่ประจำ  มีบาบอเป็นผู้มีอุดมการณ์ และเป็นแบบอย่างที่จะพัฒนาเด็ก ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้องการรักษาอัตลักษณ์ความดั้งเดิมไว้  เป็นสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือการเรียนแบบฮาฟิส ท่องจำอัลกุรอ่าน และแบบกีตาบหรือหลักธรรมในการใช้ชีวิตตามวิถีอิสลาม  โดยมีการเรียนการสอนทุกวัน (เว้นวันศุกร์)

 
เข้าชม : 638


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      “สวนผสม กล้วยหอมทอง สร้างรายได้เสริม” 15 / ม.ค. / 2560
      สถาบันปอเนาะ ศูนย์การเรียนชุมชน 15 / ม.ค. / 2560
      บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพลีใต้ 2 / พ.ย. / 2559
      วิสาหกิจชุมชนบ้านนาทวี 14 / ส.ค. / 2559


 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05