[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
โครงการ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

คะแนน vote : 465  

 
                    การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ของประเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของประชาชนไทย การสร้างคนไทยยุคใหม่ให้มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั้น จำเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้คนไทย มีศักยภาพที่จะเป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข

                    ศูนย์ กศน. อำเภอนาทวี ได้จัดมุมอาเซียนศึกษาไว้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษา ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การท่องเที่ยว ฯลฯ ในกลุ่มอาเซียน
                   
                   
 >>>>>>>ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี  และ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนาทวี  หมู่ 1 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา เข้าชม : 1187


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      โครงการ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 17 / ต.ค. / 2556
      ทำเนียบบ้านหนังสืออัจฉริยะ 12 / ก.ย. / 2556
      การพัฒนา Koratsite 31 / ต.ค. / 2553
      มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย 20 / เม.ย. / 2551
      แก้ปัญหา Windows XP บูตช้า 12 / ก.พ. / 2551


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05