[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

12 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมอ่านสร้างสุข สงขลาเมืองนักอ่าน
ครู กศน.ตำบลคอหงส์ นำหนังสือสลับเปลี่ยน กิจกรรมอ่านสร้างสุข สงขลาเมืองนักอ่าน
12 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
งานอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน
นางสาวสุรีรัตน์ ณรินทร์ ครูกศน.ตำบลคอหงส์ นำนักศึกษาพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน
20 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขหนังสือศาสตร์พระราชา
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครูกศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขหนังสือศาสตร์พระราชา วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวฉันฐกานต์ ทองจันทร์ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์รัตน์ ณรินทร์ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวปรางดาว จันมุณี ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลคอหงส์ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในสำนักงาน กศน.
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอหาดใหญ่ ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในสำนักงาน กศน. มาเยี่ยมเยียนกศน.ตำบลคอหงส์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ และ ศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
8 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวแทนนักศึกษาตำบลคอหงส์ ชมรมยุวกาชาด กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน
3 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมตามอัธยาศัย
คณะครูกศน.ตำบลคอหงส์ มอบขั้นวางหนังสือ สงขลาเมืองนักอ่าน
3 / พ.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะครูบุคลากรเตรียมความพร้อม กิจกรรม5ส
3 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมตามอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่(โรงเรียนบ้านคลองเปล) เปิดให้บริการในวัน เวลา ทำการ
28 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมบรรณสัญจร
กศน.ตำบลคอหงส์ รับบริจาคหนังสือ สู่บ้านหนังสือชุมชน
28 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลคอหงส์
กศน.ตำบลคอหงส์ จัดกระบวนการเรีบยรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่(การปลูกพืชผสมผสาน)
19 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.
นายเสนอ ประธานกรรมการ และ น.ส.วรรณภา กรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมกรรมการ ศส.ปชต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อสรรหารายชื่อกรรมการ ศส.ปชต. ปี58/59 ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่
19 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ 2560 ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย รีสอร์ท จำนวน 8 คน
19 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการทักษะชีวิต กิจกรรมเข้าจังหวะบาสโลบ ไตรมาส2 งบประมาณ2560
22 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลคอหงส์ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
15 / ม.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครูกศน.ตำบลคองหส์เยี่ยมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรผสมผสาน
ครู กศน.ตำบลคอหงส์ เยี่ยมแหล่งเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรผสมผสาน
15 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมการพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 / ม.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลคอหงส์ พบกลุ่มนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

กศน. ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ถนนกาญจนวานิชย์ซอย4  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์  074-219316

ตั้งอยู่ ณ ศรช.กศนอำเภอหาดใหญ่(โรงเรียนบ้านคลองเปล)
 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พิกัด 7-11 หน้าสวนสาธารณะ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05