[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นที่ 22-23 มกราคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยนางสาวหับเส๊าะ บินเด็น ครู นางศุภลักษณ์ เจริญดี ครู นางเฉลิมขวัญ เทพประดิษฐ
26 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล)
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลย
19 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมคณะครูดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ โรงเรียนเทพา และสนามส
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลศูนย์ชุมชนการเรียนรู้ตำบลท่ม่าง
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวโรสนานี หะยีแม และ นางรัตติกาล ท่อนทอง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลศูนย์ชุมชนการเรียนรู้ตำบลท่ม่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครง
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลศูนย์ชุมชนการเรียนรู้ตำบลลำไพล
วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นายอุดม บุญมีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลศูนย์ชุมชนการเรียนรู้ตำบลลำไพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ด
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา อำเภอเทพา) ฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา
วันที่ ๕ กันยายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา อ
5 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเก่งและดี TO BE ONE DAY CAMP
วันที่ 1 กันยายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้นางสาววัลยา หะยีแวหะมะ และนายอุดม บุญมี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเก่งและดี TO BE ONE DAY CAMP ณ ศาลาประชาคม อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566
วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและผู้เรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงข
31 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษ ที่ 21
วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้ งานเทียบระดับการศึกษาจัดโครงการสัมมนาวิชาการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยนักศึกษาเทียบระดับ สกร.4 อำเภอชายแดนใต้ (อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี
31 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอเทพา ดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเทพา และสนามสอบค่ายลพบุรีราเมศรว์ โดยได้รับการน
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายฝึกประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การประกอบอาชีพ
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้คณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา จัดกิจกรรมโครงการค่ายฝึกประสบการณ์ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด
วันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวหับเส๊าะ บินเด็น ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาขาด ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ณ
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ สนาม Paper Pencil และสนามสอบ Digital Testing
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ คณะกรรมการระดับสนา
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาวิซาการสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N-Net และ ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้นางสาวหทัยชนก สิริสกุลรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ,นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน และนางสาวสุภิศรา บุญช่วย ครูอาสาฯประจำศรช. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิซาการสู่การยกระดับผลสัมฤ
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ พร้อมด้วยคณะครูเเละบุคลากร ร่วมจัดงานเปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ตามที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจัง
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่าย STEM สร้างทักษะการคิด เรียนรู้ตลอดชีวิตนอกห้องเรียน
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมโครงการค่าย STEM สร้างทักษะการคิด เรียนรู้ตลอดชีวิตนอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อส
28 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 2๒ - ๒๓ สิงหาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE บูรณาการกิจกรรมศิลปะ นันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เร
17 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่คัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2566 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ลงพื้นที่คัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ
17 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันการศึกษาปอเนาะต้นแบบ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้คณะครู บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถาบันการศึกษาปอเนาะต้นแบบโดยมีนางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150    โทร  0-74376-497
http://sk.nfe.go.th/thepa facebook : สกร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา youtube : สกร.อำเภอเทพา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05