[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / ม.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แบบเรียน Ebook
แบบเรียน Ebook
18 / ม.ค. / 2567 : แหล่งเรียนรู้
คู่มือต่างๆ
คู่มือต่างๆ
27 / พ.ย. / 2566 : แหล่งเรียนรู้
วรรณกรรมชุมชน สกร.อำเภอเทพา
วรรณกรรมวรรณกรรมชุมชน สกร.อำเภอเทพา
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการดาหลาบารูสู่ความพอเพียงระดับหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาสู่โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช.และนางเฉลิมขวัญ เทพประดิษฐ์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการดาหลาบารูสู่ความพอเพียงร
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการนวดคอบ่าไหล่
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางอรอนง พุทธปาน ครูอาสาฯประจำศรช. ตำบลเกาะสะบ้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการน
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรการทำขันหมากมุสลิม
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้นายอุดม บุญมี ครูประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลลำไพล และนายยุทธพงษ์ สุหลง ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกร
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์
วันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพามอบหมายให้ น.ส.สุภิศรา บุญช่วย จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศกร.ตำบลสะกอม โดยน.ส.อมรรัตน์ ทองบุญเรือง เป็นวิทยากร
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการทำขนมจากสมุนไพร
วันที่ ๖ กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้ทีมครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าม่วงจัดกิจกรรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการทำขนมจากสมุนไพร ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คนโดยมีนางพยอม พันธ์ดวง เป็นวิทยากร ให้ควา
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา ลงพื้นที่นิเทศ โครงการออมสิน - สกร.สร้างงาน ให้เป็นเงิน
วันที่ ๕ กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา ลงพื้นที่นิเทศ โครงการออมสิน - สกร.สร้างงาน ให้เป็นเงิน ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 18 โดยกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากผ้าปาเต๊ะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ณ ศ
12 / ก.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการออมสิน-สกร.สร้างงานให้เป็นเงิน ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 18 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้คณะครูตำบลเทพา จัดกิจกรรมโครงการออมสิน-สกร.สร้างงานให้เป็นเงิน ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสินภาค 18 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา กิจกรรมการ
1 / มี.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลเทพาจัดกิจกรรม ๑ อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ จำนวน ๒0 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗ คน โดยมีนางสาวนิภาพร เกื้อจะเหร็ม เป็นวิทยากร
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรวิชา การทำกล้วยฉาบและขนมบ้าบิ่นจากมันม่วง ณ ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวรรค์ หมู่ ๒ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา มอบหมายทีมครู กศน.ตำบลสะกอม พร้อมด้วยอาสาสมัคร บัณฑิตแรงงาน และ วิทยากรสอนอาชีพ จัดกิจกรรม \\\"สัปดาห์สร้างสุขกศน.สร้างงาน สร้างอา
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การทำลอดช่องแก้ว จำนวน ๕ ชั่วโมง ณสถาบันตะห์ฟิตชุลกุรอาน
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา มอบหมายให้นางรัตติกาล ท่อนทอง ครู กศน.ตำบลท่าม่วง พร้อมด้วยอาสาสมัคร กศน.ตำบลท่าม่วงและวิทยากรสอนอาชีพ จัดกิจกรรม\"สัปดาห์สร้างสุข
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ทำขนมเทียนสอดไส้ และกระเป๋าจากเส้นพลาสติก เกาะสะบ้า
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา มอบหมายทีมครูกศน.ตำบลเกาะสะบ้า จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน ๕ ชั่วโมง หลักสูตรวิชา ทำขนมเทียนส
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมบ้านป่าไก่
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน ๒๐ ชั่วโมงการจัดกิจกรรมอาชีพ
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วิชาการปักกระเป๋ากระฉูด หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ.กศน.ตำบลเกาะ สะบ้า
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕ ๖๕ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผอ.กศน.คลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.เทพา มอบทีมครูกศน.ตำบลเกาะสะบ้าจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชาการปักกระเป๋ากระฉูด หลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ.กศน.ตำบลเกาะ สะบ้า ห
26 / ม.ค. / 2566 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตร ๕ ชั่วโมงวิชาโรตีกรอบและวิชากระกรีปั๊บ ณ กลุ่มแม่บ้าน หมู่๖ บ้านควนเจดีย์ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
กิจกรรมกลุ่มสนใจหลักสูตร ๕ ชั่วโมงวิชาโรตีกรอบและวิชากระกรีปั๊บ ณ กลุ่มแม่บ้าน หมู่๖ บ้านควนเจดีย์ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
28 / ต.ค. / 2565 : ศูนย์การเรียนชุมชน
สร้างอาชีพจากกระจูด ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
กศน.อำเภอเทพา ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพสานกระจูดให้มีมูลค่ามากขึ้น โดยนางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา มอบหมายให้บุคลากรลงพื้นที่สอนเพ้นท์กระเป๋า เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มและผู้สนใจได้สร้างงานสร้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150    โทร  0-74376-497
http://sk.nfe.go.th/thepa facebook : สกร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา youtube : สกร.อำเภอเทพา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05