[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

8 / ก.ย. / 2564 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4 ฐานการเรียนรู้ กศน.ตำบลปริก
กศน.ตำบลปริก จัดทำฐานการเรียนรู้ประจำตำบล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรใกล้ตัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
28 / ส.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลปริก ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร \"ล้านเมล็ดพันธ์สู้ภัยโควิด\"
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลปริก ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร \"ล้านเมล็ดพันธ์สู้ภัยโควิด\"
12 / ก.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ดำเนินงาน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ดำเนินงาน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
5 / ก.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบลและนางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและต่อยอดอาชีพการเลี้ยงหอยขม การดำรงชีวิต
วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบลและนางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและต่อยอดอาชีพการเลี้ยงหอยขม การดำรงชีวิต
24 / ธ.ค. / 2563 : ศูนย์ดิจิตอลชุมชน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
นักศึกษา กศน.ตำบลปริก ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
23 / ธ.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เรื่องดินและการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
23 / ธ.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลปริกจัดกิจกรรมการรับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลปริกได้รับมอบหมายจกผู้อำนวยการนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ให้ดำเนินการนำนักศึกษาเข้ารับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ กศน.ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
22 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลปริก ร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลปริกได้รับมอบหมายให้เข้า ร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
19 / ธ.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลปริก ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา กศน.
18 / ธ.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมอบรมประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมอบรมประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
6 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์ส่งเสริมประชาธิประไตย
ศูนย์ศส.ปชต. ตำบลปริก
ศูนย์ศส.ปชต. ตำบลปริก เป็นศูนย์ที่จัดตั้ง ณ กศน.ตำบลปริก เพื่อให้บริการและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นพระประมุข
3 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ (กลุ่มสนใจ)
นางบุปผาชาติ เรืองกูล ผอ.กศน.อำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เจริญการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลปริก ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) วิชา การสานตะกร้าพลาสติก ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
28 / ก.พ. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
นางบุปผาชาติ เรืองกูล ผอ.กศน.อำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เจริญการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลปริก ดำเนินการประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลปริก
นางบุปผาชาติ เรืองกูล ผอ.กศน.อำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เจริญการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลปริก ดำเนินการประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลปริก
21 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์ส่งเสริมประชาธิประไตย
จัดประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ ๑ ณ กศน.ตำบลปริก
นางบุปผาชาติ เรืองกูล ผอ.กศน.อำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ เจริญการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลปริก ดำเนินการประชุม ศส.ปชต. ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลปริก
20 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลปริก จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ กศน.ตำบลปริก หมู่ ๑ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
13 / ก.พ. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) อำเภอสะเดา
นางสาวณัฐทินี ศรประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู และครู กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอสะเดา
22 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปริก
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปริก โดยมีนายณัฐวุฒิ รองนุชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 เป็นประธาน
13 / มิ.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ)
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) ภ.สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ)
114 หมู่ 2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30000
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปริก
กศน.ตำบลปริก ม.๑ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด หัวหน้า กศน.ตำบลปริก โทร. ๐๗๔ - ๔๑๑ - ๔๖๐ , ๐๘-๐๗๑๑-๘๐๙๐


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05