[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมค่ายเยาวชนปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ครูอาสาฯ ปอเนาะ จัดโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมค่ายเยาวชนปอเนาะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สะบ้าย้อยจัดโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สะบ้าย้อยจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้คณะครูจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการย้อมผ้าสีดำ
กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการย้อมผ้าสีดำ ระหว่างวันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถวลูกเสือ
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมลูกเสือ
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดกิจกรรมอบรมการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดโครงการอบรมการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของกรรมการสถานศึกษา
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจและร่วมงานฌาปนกิจศพบิดา นางสายพิณ แก้ววิชิต
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยจัดประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จัดประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยรับรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู
นางอุทัยวรรณ ทองโอ่ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้ารับมอบเกียรติบัตร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะบ้าย้อยจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางประโลมใจ ลิ่มกุล, นายอรุณ มณีอ่อน และนายวิชาญชัย ขามโคง จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเปียนจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ทองโอ่ นางสาวอามีเน๊าะ หัดกาเจ นางสาวสุนันทา สอขามิ นางสาวกูราฟีดา สาแลหมัน และนางสาวสาลีนา สูนสละ จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบาโหยจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะเส็น จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านโหนดจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางวัชรี ชูดำ และนายโนรา มะแซ จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลธารคีรีจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นายอาหลี โจทย์สัน นายวิโรจน์ ยุโซะ และนางสาวบุหลัน คงสุวรรณ์ จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งพอจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางณัฐนรี ไพละออ นางอรรณธิยา เลาะสมาน และนางกุลชญา กุลถิรวงศ์ จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจะแหนจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นายมะรอพี หมะเด็น และนางสาววรรณภา เพ็ชรจูด จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคูหาจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางรำพรรณ พรหมสีทอง และนางนิภาพร ชายเพ็ชรแก้ว จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาแดงจัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวสาปียะห์ ทองดอเล๊าะ และนางสาวจันจิรา ชูช่วย จัดกิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก”

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05