[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

4 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน CBL
วันที่ 21- 22 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการสกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางศุภิสรา แก้วสุวรรณรัตน์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยกระบ
4 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดตัววรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “72 พรรษา 72 กิจกรรม ฝึกอาชีพ และเปิดบ้านวิชาการ สกร. สงขลา” โดยการสาธิตการทำขนมดอกโดนหรือขนมรางไข่ และโครงการเปิดตัววรรณกรรมชุมชนคนเพื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระว
วันที่ 2 เมษายน 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมจัดนิทรรศการเปิดตัววรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “72 พรรษา 72 กิจกรรม ฝึกอาชีพ และเปิดบ้านวิชาการ สกร. สงขลา” โดยการสาธิตการทำขนม
8 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอสะบ้าย้อย ดังนี้ 1.นายราวี โต๊ะมอง 2.นางสาวนูไรมี เฆดา 3.นางสาวรอกีเย๊าะ ยาดี 4.นางวัชรี ชูดำ 5.นางสาวอภัตรา คงยิ้ม จัดกิจกร
7 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการโครงการอบรมค่ายยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการโครงการอบรมค่ายยุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ 6305/สข.149 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด
30 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (ร่าง) ฉบับวรรณกรรมเพื่อการเรียนรู้
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสะบ้าย้อย ตามคำสั่งคณะทำงาน สกร.จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1) นางสาวยุพาวดี ชูศิริ บรรณารักษ์ 2) นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ ครู 3) นายราวี โต๊ะมอง ครู
25 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะป
25 / ม.ค. / 2567 : กศน.ตำบลจะแหน
เข้าร่วมเป็นเกียรติในการตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2567 ของนายมูฮำมัด กาเดร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ ข้าราชการครู และครู ศกร.ตำบลจะแหน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2567 ของนายมูฮำมัด กาเดร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลจะแหน อำเภอสะ
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบระดับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลทุ่งพอ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบระดับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และติดตามบ้านหนังสือชุมชน หมู่ 1 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อ จั
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันฉลองร้านใหม่ \"ครัวแสนสุข\" ณ บ้านกำนันไข่ (บ้านบ่อทอง)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันฉลองร้านใหม่ \"ครัวแสนสุข\" ณ บ้านกำนันไข่ (บ้านบ่อทอง) ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที(พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในสถาบันปอเนาะตะฮฟิซกุร
วันที่​ 5 ​ตุลาคม​ 2566 นายศิริพงค์​ บัวแดง​ ผอ.สกร.อำเภอสะบ้าย้อย​ ได้มอบหมายให้ นางสาวอามีเนาะห์ มูซอ ครูอาสาฯปอเนาะ ตำบลธารคีรี พร้อมด้วยนางสาวอิสซะฮ์ มาแซ ตำแหน่งครู ลงพื้นที่นิเทศติดตาม ผลก
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่10/2566
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.สะบ้าย้อย มอบหมายให้นาง กุลชญา​ กุลถิรวงศ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่10/2566 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา โดยทา
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อพบปะ จิบน้ำชา เสวนายามเช้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำ ไปสู่การพัฒนาอำเภอสะบ้าย้อยไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะ จิบน้ำชา เสวนายามเช้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำ ไปสู่การพัฒนาอำเภอสะบ้าย้อยไปในทิศทางที่สอดค
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีเนื่องโอกาส นายสุนทร ไชยขวัญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3
วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร. อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีเนื่องโอกาส นายสุนทร ไชยขวัญ ย้ายไปดำรงตำแห
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลาง ภาควิชาบังคับและเลือกบังคับ
วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลาง ภาควิชาบังคับและเลือกบังคับ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะข้าย้อย มอบหมายให้ นางสาวอิสซะฮ์ มาแซ ตำแหน่
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (MOE Safety Center) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน อำเภอสะบัาย้อย อบหมายให้ นายราวี โต๊ะมอง ครูผู้ช่วย และนางสาวอภัตรา คงยิ้ม ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์ความปลอด ภัย สำนักงาน กศน.จังหวั
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาโดยต้นสังกัด สำนักงาน กศน.ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวพัช ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน. เพื่อให้เ
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกีฬา 4 อำเภอชายแดนใต้
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบหมายให้ นางอรรณธิยา เลาะสมาน และนายโนรา มะแซ ครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกีฬา 4 อำเภอชายแดนใต้ ณ กศน.อำเภอเทพา จังห
26 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างงานหน้าเอกสารเว็บ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังความรู้ กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP
นางสาวพัชรี ชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวอามีเน็าะ หัดกาเจ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล และนางสาวนูไรมี เฆดา ตำแหน่ง ครูอาสาฯ ปอเนาะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคลังความรู้ กศน.เพ
26 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัด กระบวนการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ ผ่านสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย
นางสาวพัชรี ชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู กศน. อำเภอสะข้าย้อย ดำเนินการจัด กระบวนการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาช
21 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันสงขลา
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองส่งขลา พ.ศ.2565

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05