[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปรัชญา
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย จัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับประชาชนในอำเภอสะบ้าย้อยอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ มีอาชีพอย่างยั่งยืนและการเป็นอยู่อย่างพอเพียง พร้อมก้าวสู่อาเซียน”
      

อัตลักษณ์

"มีน้ำใจ  ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง" 

เอกลักษณ์

“ สามัคคี  มีวิถีพอเพียง”

พันธกิจของสถานศึกษา

1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ ยกระดับการศึกษาให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นอย่างทั่วถึง

2.  ส่งเสริมชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าจากสื่อกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการอย่างเหมาะสม

3.  ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

5.  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสะบ้าย้อย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

            1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            3) ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

            4) จัดส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

            5) จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

            7) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

            8) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

             9)  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            10) ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

             11) ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

             12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา

ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551เข้าชม : 140
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05