[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
                กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน คือ
                1. ด้านเศรษฐกิจ                 -  กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
                2. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                3. ด้านสังคม                       -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
                4. ด้านสิ่งแวดล้อม              -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                5. ด้านการเมือง                  -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

กลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกันอยู่แล้วและหลากหลายกลุ่ม ให้มารวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาดการบัญชี
การบรรจุหีบห่อ และการจำหน่าย ตลอดจนให้สมาชิกมีการออม
และมีรายได้ ที่ยั่งยืนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

รูปแบบการจัด
1. การฝึกอบรม
2. การสัมมนา
3. การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหา
5. การสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง
6. การสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง
7. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การรองรับการเปิดเสรีอาเซียน

      

    เข้าชม : 1010
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05