[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


                                ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
                กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี  5  ด้าน คือ
                1. ด้านเศรษฐกิจ                 -  กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
                2. ด้านศิลปวัฒนธรรม          -  กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                3. ด้านสังคม                       -   กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
                4. ด้านสิ่งแวดล้อม              -   กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
                5. ด้านการเมือง                  -   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

        

     

    


เข้าชม : 444
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05