[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ
1. ยึดกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เป็นสาระหลักในการดำเนินงาน
2. ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้
3. ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน
4. ยึดแนวการทำงานโดยใช้การประสานเครือข่ายในพื้นที่
5. ให้ความสำคัญกับบทบาทของครู กศน. ในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นเป็นการจัดกิจกรรมใหม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สู่การดำรงชีวิตของผู้เรียน ตลอดถึงครอบครัวและชุมชน
2. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การศึกษา โดย กศน.
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้และความมีคุณภาพ

******************************************************************************

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม / โครงการ
ภาพกิจกรรม

โครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ
การบัญชีครัวเรือน 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กศน. ตำบลคลองแหกิจกรรมขยายผลการบัญชีครัวเรือน  นักศึกษา  กศน. และประชาชนทั่วไป  เดือนธันวาคม  จนถึงเดือนมีนาคม   2559    

โครงการจัดการเรียนรู้การบัญชีครัวเรือน  นักศึกษา  กศน. วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2559 

ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลคลองแห
เข้าชม : 608
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05