[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน

       
  กศน.ตำบลคลองแห มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวการจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  การเรียนทางไกล  และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย  ความเป็นพลเมืองดีการส่งเสริมบทบาทสตรี  การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  การบริหารกองทุน  การสร้างความมั่งคงทางอาหาร  การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน  และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

การพัฒนาสังคมและชุมชน  ปีงบประมาณ 2559


กิจกรรม / โครงการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ณ กศน.ตำบลคลองแห 
- 25  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต - 200  

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุวคลบาท 

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2559

ณ กศน.ตำบลคลองแห 
11 16  

โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วิถีชุมชน วิถีคนพอเพียงวันที่ 29 มิถุนายน 2559  ณ กศน.ตำบลคลองแห

11 16  
 


เข้าชม : 690
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05