[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

       มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน      

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
       เน้นการกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดให้มีความรู้สึกเห็นคุณค่าเกียรติศักดิ์ของตนเอง และให้มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและสิ่งเสพติด คุณธรรมและจริยธรรมกฎหมายและประชาธิปไตย ในรูปแบบของ การเข้าค่าย การแข่งขัน การฝึกอบรม เป็นต้น

******************************************************************************


การพัฒนาทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2559


กิจกรรม / โครงการ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิต สายใยรักพิทักษ์บุตรหลาน 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559  ณ กศน.ตำบลคลองแห 15
 
33 

โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิต “โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ”

เดือน สิงหาคม  25594
 
4
 
โครงการพัฒนาทักษะกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพวันที่29  มิถุนายน 2559 ณ  กศน.ตำบลคลองแห 

15
 
27
 

โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิต “โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ”

เดือน พฤษภาคม  2559   
5
 
5
 
 
 

 


เข้าชม : 636
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05