[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
 กศน.ตำบลน้ำน้อย มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ การเรียนทางไกล และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมบทบาทสตรี การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน การบริหารกองทุน การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน ปีงบประมาณ 2562
1.กิจกรรมร่วมกับชุมชน
          2.กิจกรรมตามภารกิจ/นโยบาย
       3.กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย


     
      


เข้าชม : 725
 
 

สกร.ตำบลน้ำน้อย
เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90110
โทรศัพท์ 074-219316(สำนักงาน)085 - 5912485(ครูก้อย) 086-2853833(ครูแจ้ว) 
แฟกส์ 074-219318
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

 

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05