[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

ปรัชญา

คิดเป็น และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนให้ได้รับโอกาสทุกช่วงวัย
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


เอกลักษณ์

เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 


วัฒนธรรมองค์กร

                                                                1. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
                                                                2. มีจิตอาสา
                                                                3. มีความสามัคคี รักองค์กร มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
                                                                4. มีการทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เหมาะสมทุกช่วงวัย

          1.1 กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

          1.2 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)

          1.3 การเทียบระดับศึกษา

          1.4 การศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน การศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดิจิทัลชุมชน

          1.5 การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบาย ห้องสมุดชาวตลาด ส่งเสริมการอ่าน Online

2. ประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

3. พัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเข้าชม : 4024
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05