[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
วิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถม คณิตศาสตร์ (พค11001)

ตอนที่ 1 การประมาณค่าเป็นจำนวน
ตอนที่ 2 การบวกจำนวนนับ
ตอนที่ 3 การลบจำนวนนับ
ตอนที่ 4 การคูณจำนวนนับ
ตอนที่ 5 การหารจำนวนนับ
ตอนที่ 6 การแยกตัวประกอบจำนวนนับ
ตอนที่ 7 การหา ห.ร.ม
ตอนที่ 8 การหา ค.ร.น.
ตอนที่ 9 การบวกเศษส่วน
ตอนที่ 10 การลบเศษส่วน
ตอนที่ 11 การคูณเศษส่วน
ตอนที่ 12 การหารเศษส่วน
ตอนที่ 13 การหารเศษส่วน(2)
ตอนที่ 14 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม
ตอนที่ 15 การประมาณค่าทศนิยม
ตอนที่ 16 การบวกทศนิยม
ตอนที่ 17 การลบทศนิยม
ตอนที่ 18 การคูณทศนิยม
ตอนที่ 19 การหารทศนิยม
ตอนที่ 20 ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและร้อยละ
ตอนที่ 21 การแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ
ตอนที่ 22 การวัดความยาวและระยะทาง
ตอนที่ 23 การหาพื้นที่
ตอนที่ 24 ปริมาตรและความจุ
ตอนที่ 25 ทิศและแผนผัง
ตอนที่ 26 เงิน
ตอนที่ 27 เวลา
ตอนที่ 28 รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ
ตอนที่ 29 รูปเรขาคณิตสองมิติ
ตอนที่ 30 รูปเรขาคณิตสามมิติ
ตอนที่ 31 การสร้างรูปเรขาคณิต
ตอนที่ 32 สถิติ
ตอนที่ 33 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ระดับ ม.ต้น คณิตศาสตร์ (พค21001)
ตอนที่ 1 จำนวนเต็มบวก
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ตอนที่ 3 การบวกลบคูณหาร จำนวนเต็ม
ตอนที่ 4 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำไปใช้
ตอนที่ 5 เศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 6 การเขียนเศษส่วนด้วยทศนิยม
ตอนที่ 7 การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 8 การบวกเศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 9 การลบเศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 10 การคูณเศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 11 การหารเศษส่วนและทศนิยม
ตอนที่ 12 ความหมายและการเขียนเลขยกกำลัง
ตอนที่ 13 การคูณเลขยกกำลัง
ตอนที่ 14 การหารเลขยกกำลัง
ตอนที่ 15 การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 16 อัตราส่วน
ตอนที่ 17 สัดส่วน
ตอนที่ 18 ร้อยละ
ตอนที่ 19 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ
ตอนที่ 20 การเปรียบเทียบหน่วยความยาวและพื้นที่ การวัด

ตอนที่ 21 การการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
ตอนที่ 22 การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต
ตอนที่ 23 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ตอนที่ 24 การคาดคะเนระยะทาง เวลา ขนาด น้ำหนัก
ตอนที่ 25 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวปริซึม
ตอนที่ 26 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวทรงกระบอก
ตอนที่ 27 การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวพีระมิด กรวย ทรงกลม
ตอนที่ 28 การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร
ตอนที่ 29 การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรและพื้นที่ผิว
ตอนที่ 30 การคาดคะเนปริมาตรและพื้นที่ผิว

ตอนที่ 31 คู่อันดับ
ตอนที่ 32 กราฟของคู่อันดับ
ตอนที่ 33 การนำคู่อันดับและกราฟไปใช้
ตอนที่ 34 ภาพรูปเลขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตอนที่ 35 ภาพสองมิติจากการมองด้านของภาพสามมิติ
ตอนที่ 36 การราบรวมข้อมูล
ตอนที่ 37 การหาค่ากลางของข้อมูล
ตอนที่ 38 การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล
ตอนที่ 39 การใช้สถิติ ข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 40 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
ตอนที่ 41 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ตอนที่ 42 การนำความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ไปใช้
ตอนที่ 43 ลักษณะ ประเภทงานอาชีพที่ใช้ทักษะคณิตศาสตร์
ตอนที่ 44 การนำความรู้ทางคณิตไปเชื่อมโยงอาชีพ


ระดับ ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (พค31001)
ตอนที่ 1 ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง
ตอนที่ 2 สมบัติการบวกและการคูณจำนวนจริง
ตอนที่ 3 การลบและการหารจำนวนจริง
ตอนที่ 4 สมบัติการไม่เท่ากัน
ตอนที่ 5 ค่าสัมบูรณ์
ตอนที่ 6 จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ
ตอนที่ 7 จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
ตอนที่ 8 การบวก ลบ จำนวนในรูปกรณฑ์
ตอนที่ 9 การคูณ หาร จำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์
ตอนที่ 10 จำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
ตอนที่ 11 ความหมายและวิธีการเขียนเซ็ต
ตอนที่ 12 ชนิดของเซต
ตอนที่ 13 ชนิดของเซต
ตอนที่ 14 สับเซต เอกภพสัมพัทธ์
ตอนที่ 15 การดำเนินการของเซต
ตอนที่ 16 การยูเนียน การอินเตอร์เซคชันของเซต
ตอนที่ 17 คอมพลีเมนต์ของเซต ผลต่างของเซต
ตอนที่ 18 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตอนที่ 19 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของเซต
ตอนที่ 20 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ตอนที่ 21 การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตอนที่ 22 ความรู้เดิมอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตอนที่ 23 การหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตอนที่ 24 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปแก้ปัญหา
ตอนที่ 25 การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
ตอนที่ 26 สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติ
ตอนที่ 27 การคลี่ ตัดขวาง มุมมองรูปเลขาคณิตสามมิติ
ตอนที่ 28 การเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติ
ตอนที่ 29 รูปเรขาคณิตสามมิติจาการหมุนรูปเรขาคณิตสองมิติ
ตอนที่ 30 การแปลงทางเรขาคณิต (การเลื่อนขนาน)

ตอนที่ 31 การแปลงทางเรขาคณิต (การหมุน)
ตอนที่ 32 การแปลงทางเรขาคณิต (การสะท้อน)
ตอนที่ 33 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 34 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 35 การแจกแจงความถี่
ตอนที่ 36 ค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย)
ตอนที่ 37 ค่ากลางของข้อมูล (ค่ามัธยฐาน)
ตอนที่ 38 ค่ากลางของข้อมูล (ค่าฐานนิยม)
ตอนที่ 39 ค่ากลางของข้อมูล (ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม)
ตอนที่ 40 การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง รูปภาพ วงกลม
ตอนที่ 41 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น
ตอนที่ 42 กฏการนับและแผนภาพต้นไม้ (สองขั้นตอน)
ตอนที่ 43 กฎการนับและแผนภาพต้นไม้ (สามขั้นตอน)
ตอนที่ 44 การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ
ตอนที่ 45 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ตอนที่ 46 การนำความน่าจะเป็นไปใช้
ตอนที่ 47 ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
ตอนที่ 48 กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในงานอาชีพ


เข้าชม : 1524
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05