[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

 วิชาภาษาไทย

ระดับประถม (พท 11001)

บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักการความสำคัญของการฟังและการดู
บทที่ 1 เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การดู เพื่อจับใจความสำคัญ
บทที่ 1 เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟังและการดู
บทที่ 1 เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน
บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การพูดและความสำคัญของการพูด
บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การเตรียมการพูด
บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ 
บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง
บทที่ 2 เรื่องที่ 4 มารยาทในการพูด
บทที่ 3 เรื่องที่ 1 หลักการความสำคัญ การอ่าน
บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทในการอ่าน
บทที่ 3 การอ่าน เรื่องมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน
บทที่ 3 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง 
บทที่ 3 การอ่าน เรื่องการอ่านบทร้อยแก้ว
บทที่ 4 เรื่องที่ 2 การเขียนภาษาไทย 
บทที่ 4 เรื่องที่ 4 มารยาทในการอานและนิสัยรักการอาน
บทที่ 4 เรื่องที่ 5 การเขียนในรูปประโยค
บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การเขียนสื่อสารในชีวิตประจําวัน
บทที่ 4 เรื่องที่ 7 การเขียนเรียงความ ยอความ
บทที่ 4 เรื่องที่ 8 การเขียนรายงานค้นคว้าอ้างอิง
บทที่ 5 เรื่องที่ 1 เสียงรูป อักษรไทยและไตรยางค์
บทที่ 5 เรื่องที่ 4 หลักการใชพจนานุกรม คําราชาศัพท และคําสุภาพ 
บทที่ 5 เรื่องที่ 5 สำนวนภาษา 
บทที่ 6 เรื่องที่ 2 ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรมที่น่าศึกษา 
บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย 
บทที่ 7 เรื่องที่ 1คุณค่าของภาษาไทย
บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ 
บทที่ 7 เรื่องที่ 3 เพิ่มพูนความรู้ภาษาไทย

ระดับม.ต้น (พท 21001) 

บทที่ 1 เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้น การฟังและการดู
บทที่ 1 เรื่องที่ 1 การฟัง การดู เรื่องหลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ 
บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟัง ดู เพื่อจับใจความสำคัญ 
บทที่ 1 เรื่องที่ 2 หลักการฟังและการดูเพื่อจับใจความสำคัญ
บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟังการดูเพื่อสรุปความ
บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
บทที่ 1 เรื่องที่ 3 การฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ 
บทที่ 1 เรื่องที่ 4 ภาษาไทยมารยาทในการฟังและการดู

บทที่ 2 เรื่องที่ 1 พูดสรุปจับประเด้น 
บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ
บทที่ 2 เรื่องที่ 2 การพูดในโอกาสตาง ๆ 
บทที่ 2 เรื่องที่ 3 มารยาทในการพูด
บทที่ 3 เรื่องที่ 2 การอ่านออกเสียง
บทที่ 3 เรื่องที่ 3 การอ่าน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ  
บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียนและการใช้ภาษาเขียน 
บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนความคิด
บทที่ 4 เรื่องที่ 2 หลักการเขียนแผนความคิด
บทที่ 4 เรื่องที่ 3 การแต่งร้อยกรอง
บทที่ 4 เรื่องที่ 6 การกรอกแบบรายงาน 
บทที่ 4 เรื่องที่ 7 มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน
บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ความหมายของพยางค์ คำ วลี และประโยค
บทที่ 5 เรื่องที่ 2 ชนิดประโยค
บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คำราชาศัพท์
บทที่ 5 เรื่องที่ 5 ภาษาพูดและภาษาเขียน
บทที่ 5 เรื่องที่ 6 การใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยระดับ
บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วรรณกรรมท้องถิ่น 
บทที่ 7 เรื่องที่ 2 อาชีพที่ใชทักษะการเขียนเปนชองทางการประกอบอาชีพ
บทที่ 7 เรื่องที่ 3 การเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ .

ระดับม.ปลาย (พท31001)

บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การฟังการดู
บทที่ 1 เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 
บทที่ 2 เรื่องที่ 2 ลักษณะการพูดที่ดี 
บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ 
บทที่ 2 เรื่องที่ 3 การพูดในโอกาสตาง ๆ  
บทที่ 3 เรื่องที่ 2 วิจารณญาณในการอาน 
บทที่ 3 เรื่องที่ 4 มารยาทและนิสัยรักการอาน
บทที่ 4 เรื่องที่ 1 หลักการเขียนประเภทต่างๆ
บทที่ 4 เรื่องที่ 2 คำประพันธ์
บทที่ 4 เรื่องที่ 3 มารยาทและนิสัยในการเขียน 
บทที่ 5 เรื่องที่ 1 การเลือกสื่อในการฟังและการดู
บทที่ 5 เรื่องที่ 1 ธรรมชาติของภาษา
บทที่ 5 เรื่องที่ 2 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
บทที่ 5 เรื่องที่ 3 มารยาทในการฟัง การดู
บทที่ 5 เรื่องที่ 4 คําสุภาพและคําราชาศัพท
บทที่ 6 เรื่องที่ 1 วรรณคดี วรรณกรรม 
บทที่ 6 เรื่องที่ 3 วิเคราะห ประเมินคา วรรณคดี วรรณกรรม 
บทที่ 7 เรื่องที่ 1 คุณค่าของภาษาไทย
บทที่ 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
บทที 7 เรื่องที่ 2 ภาษาไทยกับชองทางการประกอบอาชีพ
 


เข้าชม : 1331
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05