[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย :พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย :พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ค.60
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ)
เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ)30 มิ.ย.60 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขล ประจำปีงบประมาณ 2560 (โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา)หลักสูตรฝึกอาชีพเสริมช่างทาสี
โครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขล ประจำปีงบประมาณ 2560 (โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา)หลักสูตรฝึกอาชีพเสริมช่างทาสี วันที่ 26-30 มิ.ย.60 ณ กศน.ตำบลชุมพล ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปลูกยางนาและปลูกไม้ 5 ระดับ
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการปลูกยางนาและปลูกไม้ 5 ระดับในวันที 22 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลชุมพล ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างเชื่อม
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาช่างเชื่อม ในวันที 18-30 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลชุมพล ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม \\\\\\\"รถมินิโมบายเคลื่อนที่\\\\\\\"
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรม \\\\\\\"รถมินิโมบายเคลื่อนที่\\\\\\\" ในวันที 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดนางเหล้า ม.3 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ)
🏁เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ) 20 มิ.ย.60 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการเรียนรู้หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที 13 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลชุมพล ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ : ปลูผักเกษตรอินทรีย์
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัด โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ : ปลูผักเกษตรอินทรีย์ ในวันที 5-14 มิถุนายน 2560 ณ บ้านชุมพลระวาง ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 3)
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 3) ในวันที 15 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลชุมพบ ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 2)
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 2) ในวันที 14 มิถุนายน 2560 ณ วัดนางเหล้า ม.3 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 1)
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(กลุ่มที่ 1) ในวันที 13 มิถุนายน 2560 ณ วัดชลธาร์วาส ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีแล ะดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลชุมพล
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีแล ะดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลชุมพล
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่อสร้าง
นายประดิษฐ์. ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ มอบหมายให้ นางสาวจินตนา กาลสงค์ ครูกศน.ตำบลชุมพล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่อสร้าง ในวันที 8-21 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลชุมพล
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิ่งรับ-มอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
วันที่ 7 มิ.ย.60 นายประดิษฐ์ ศิวิไล ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรับ-มอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ณ บริเวณหน้าลิฟท์วัดพะโคะ ม.6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สทิงพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.สทิงพระ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพี่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1-2) วันที่ 5 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมศรีธรรมธ้ช
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2560 คณะครู กศน.อำเภอสทิงพระ เขัารับการเรียนรู้การทำดอกไม้จันทร์ โดย นางศศิประภา จันทร์โชตะ วัฒนธรรมอำเภอสทิงพระ เป็นวิทยากร ณ ห้องวัฒนธรรมอำเภอสทิงพระ
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที่
กิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที่ \\\"อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน\\\" วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนในเมือง อ.สทิงพระ
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนสัญจร กศน.อำเภอสัญจร (อำเภอสทิงพระ)
การประชุมประจำเดือนสัญจร กศน.อำเภอสัญจร (อำเภอสทิงพระ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ พิ้งค์เลดี้รีสอร์ท ต.คูขุด อ.สทิงพระ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชุมพล
หมู่ 7 ตำบลชุมพล   อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074- 205123

โทรสาร  074- 205123   stpnfe
@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05