กระทรวงศึกษาธิการ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กรม สกร.)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ (ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอ 16 ศูนย์), ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (16 แห่ง), ศกร.ระดับตำบล (127 ศูนย์)

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอกระแสสินธุ์

ศกร.ระดับตำบลเชิงแส ศกร.ระดับตำบลโรง ศกร.ระดับตำบลกระแสสินธุ์ ศกร.ระดับตำบลเกาะใหญ่ ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง

ศกร.ระดับตำบลคลองหอยโข่ง ศกร.ระดับตำบลทุ่งลาน ศกร.ระดับตำบลโคกม่วง ศกร.ระดับตำบลคลองหลา ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอควนเนียง

ศกร.ระดับตำบลรัตภูมิ ศกร.ระดับตำบลควนโส ศกร.ระดับตำบลห้วยลึก ศกร.ระดับตำบลบางเหรียง ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอจะนะ

ศกร.ระดับตำบลขุนตัดหวาย ศกร.ระดับตำบลคู ศกร.ระดับตำบลแค ศกร.ระดับตำบลคลองเปียะ ศกร.ระดับตำบลจะโหนง
ศกร.ระดับตำบลตลิ่งชัน ศกร.ระดับตำบลท่าหมอไทร ศกร.ระดับตำบลนาทับ ศกร.ระดับตำบลนาหว้า ศกร.ระดับตำบลน้ำขาว
ศกร.ระดับตำบลบ้านนา ศกร.ระดับตำบลป่าชิง ศกร.ระดับตำบลสะกอม ศกร.ระดับตำบลสะพานไม้แก่น ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาทวี

ศกร.ระดับตำบลนาทวี ศกร.ระดับตำบลฉาง ศกร.ระดับตำบลนาหมอศรี ศกร.ระดับตำบลคลองทราย ศกร.ระดับตำบลปลักหนู
ศกร.ระดับตำบลคลองกวาง ศกร.ระดับตำบลประกอบ ศกร.ระดับตำบลทับช้าง ศกร.ระดับตำบลสะท้อน ศกร.ระดับตำบลท่าประดู่
ศรช.เทศบาลนาทวี ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอนาหม่อม

ศกร.ระดับตำบลนาหม่อม ศกร.ระดับตำบลทุ่งขมิ้น ศกร.ระดับตำบลคลองหรัง ศกร.ระดับตำบลพิจิตร ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอบางกล่ำ

ศกร.ระดับตำบลบางกล่ำ ศกร.ระดับตำบลท่าช้าง ศกร.ระดับตำบลแม่ทอม ศกร.ระดับตำบลบ้านหาร ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอระโนด

ศกร.ระดับตำบลระโนด ศกร.ระดับตำบลคลองแดน ศกร.ระดับตำบลตะเครียะ ศกร.ระดับตำบลท่าบอน ศกร.ระดับตำบลบ้านใหม่
ศกร.ระดับตำบลบ่อตรุ ศกร.ระดับตำบลปากแตระ ศกร.ระดับตำบลพังยาง ศกร.ระดับตำบลระวะ ศกร.ระดับตำบลวัดสัน
ศกร.ระดับตำบลบ้านขาว ศกร.ระดับตำบลแดนสงวน ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอรัตภูมิ

ศกร.ระดับตำบลกำแพงเพชร ศกร.ระดับตำบลควนรู ศกร.ระดับตำบลเขาพระ ศกร.ระดับตำบลคูหาใต้ ศกร.ระดับตำบลท่าชะมวง
ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอสทิงพระ

ศกร.ระดับตำบลวัดจันทร์ ศกร.ระดับตำบลบ่อแดง ศกร.ระดับตำบลท่าหิน ศกร.ระดับตำบลบ่อดาน ศกร.ระดับตำบลคูขุด
ศกร.ระดับตำบลจะทิ้งพระ ศกร.ระดับตำบลกระดังงา ศกร.ระดับตำบลสนามชัย ศกร.ระดับตำบลคลองรี ศกร.ระดับตำบลดีหลวง
ศกร.ระดับตำบลชุมพล ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอสะบ้าย้อย

ศกร.ระดับตำบลสะบ้าย้อย ศกร.ระดับตำบลเปียน ศกร.ระดับตำบลบ้านโหนด ศกร.ระดับตำบลทุ่งพอ ศกร.ระดับตำบลคูหา
ศกร.ระดับตำบลเขาแดง ศกร.ระดับตำบลจะแหน ศกร.ระดับตำบลบาโหย ศกร.ระดับตำบลธารคีรี ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอสะเดา

ศกร.ระดับตำบลสะเดา ศกร.ระดับตำบลปาดังเบซาร์ ศกร.ระดับตำบลสำนักแต้ว ศกร.ระดับตำบลสำนักขาม ศกร.ระดับตำบลปริก
ศกร.ระดับตำบลพังลา ศกร.ระดับตำบลท่าโพธิ์ ศกร.ระดับตำบลทุ่งหมอ ศกร.ระดับตำบลเขามีเกียรติ ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอสิงหนคร

ศกร.ระดับตำบลชิงโค ศกร.ระดับตำบลสทิงหม้อ ศกร.ระดับตำบลทำนบ ศกร.ระดับตำบลรำแดง ศกร.ระดับตำบลวัดขนุน
ศกร.ระดับตำบลชะแล้ ศกร.ระดับตำบลปากรอ ศกร.ระดับตำบลป่าขาด ศกร.ระดับตำบลหัวเขา ศกร.ระดับตำบลบางเขียด
ศกร.ระดับตำบลม่วงงาม ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่

ศกร.ระดับตำบลหาดใหญ่ ศกร.ระดับตำบลควนลัง ศกร.ระดับตำบลฉลุง ศกร.ระดับตำบลทุ่งตำเสา ศกร.ระดับตำบลบ้านพรุ
ศกร.ระดับตำบลพะตงุ ศกร.ระดับตำบลคอหงส์ ศกร.ระดับตำบลทุ่งใหญ่ ศกร.ระดับตำบลน้ำน้อย ศกร.ระดับตำบลคลองอู่ตะเภา
ศกร.ระดับตำบลคลองแห ศกร.ระดับตำบลคูเต่า ศกร.ระดับตำบลท่าข้าม ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอเทพา

ศกร.ระดับตำบลท่าม่วง ศกร.ระดับตำบลลำไพล ศกร.ระดับตำบลวังใหญ่ ศกร.ระดับตำบลเทพา ศกร.ระดับตำบลปากบาง
ศกร.ระดับตำบลเกาะสะบ้า ศกร.ระดับตำบลสะกอม ห้องสมุดประชาชนฯ

ศูนย์ สกร.ระดับอำเภอเมืองสงขลา

ศกร.ระดับตำบลบ่อยาง ศกร.ระดับตำบลเขารูปช้าง ศกร.ระดับตำบลพะวง ศกร.ระดับตำบลเกาะแต้ว ศกร.ระดับตำบลทุ่งหวัง
ศกร.ระดับตำบลเกาะยอ ห้องสมุดประชาชนฯหมายเหตุ : หน้านี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล