[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร (สกร.ตำบลสทิงหม้อ) ยินดีต้อนรับ โทร0640388338
 

อัตลักษณ์

เป็นคนดี รักการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง

เอกลักษณ์

มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 พันธกิจ
                   ๑.  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
                   ๒.  จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน
                   ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาเพื่อมีงานทำ 
                   ๔.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                   ๕.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ


เข้าชม : 268
 
 
สกร.ตำบลทิงหม้อ อาคารเรียนธรรมะ วัดธรรมโฆษณ์   หมู่  3  ตำบลทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา  90280
เบอร์ 0640388338
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05