[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลคลองแดน
 
 ข้อมูลทั่วไป ศกร.ตำบลคลองแดน

ที่ตั้ง             

              ศกร.ตำบลคลองแดน ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านตีนนอ  ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 


สภาพทั่วไปของตำบลคลองแดน

               ตำบลคลองแดน  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่สุดเขตจังหวัดสงขลาและติดกับตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีคลองชื่อว่า  “คลองแดน”  เป็นเขตกั้นระหว่างสองจังหวัด

สภาพทางภูมิศาสตร์

อาณาเขต          

              ตำบลคลองแดน   มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  18,200   ไร่ หรือประมาณ  29.28   ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้                    

                                         ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช                    

                                         ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลท่าบอน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา                    

                                         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอ่าวไทย                    

                                         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลแดนสงวน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา

เขตการปกครอง          

                 ตำบลคลองแดน   อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 5  หมู่บ้าน  ดังนี้                   

                                หมู่ที่  1        บ้านปากระวะ                   

                                หมู่ที่  2        บ้านแค                   

                                หมู่ที่  3        บ้านคลองแดน                   

                                หมู่ที่  4        บ้านบางหรอด                   

                                หมู่ที่  5        บ้านตีนนอ

อาชีพ          

                 ประชากรในตำบลคลองแดน    ประกอบอาชีพ

                                เกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว์          32.83 %    
                                ประมง                                30.27 % 
                                อาชีพค้าขาย                      17.32  % 
                                และประกอบอาชีพอื่น ๆ       19.58  %

ด้านการศึกษา          

                - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  1      แห่ง    คือ                   

                               1) โรงเรียนคลองแดนวิทยา  หมู่ที่ 3          

               - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง   คือ                    

                               1) โรงเรียนวัดหัวคุ้ง  หมู่ที่ 1                    

                               2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  11  หมู่ที่  2          

               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  คือ                    

                              1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวคุ้ง หมู่ที่ 1                    

                              2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค  หมู่ที่  2                    

                             3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหรอด  หมู่ที่ 4
           
             - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1  แห่ง คือ

                            1)  กศน.ตำบลคลองแดน

ด้านสาธารณสุข           

              - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง  คือ                   

                            1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน  หมู่ที่  2

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           

             - สถานีตำรวจภูธร      จำนวน  1  แห่ง     คือ                   

                           1) สถานีตำรวจภูธรคลองแดน  หมู่ที่  2

สถาบันและองค์กรทางศาสนา          

            - วัด  จำนวน  2  แห่ง  คือ                   

                          1)  วัดหัวคุ้ง หมู่ที่  1                   

                          2)  วัดสิกขาราม  หมู่ที่  5

ประชากร

จำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน

ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558

หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
1. บ้านปากระวะ 695 724 1,419 545
2. บ้านแค 357 380 737 334
3. บ้านคลองแดน 237 248 485 243
4. บ้านบางหรอด 131 151 282 136
5. บ้านตีนนอ 167 170 337 112
รวมทั้งสิ้น 1,587 1,673 3,260 1,370


ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : ที่ทำการปกครองอำเภอระโนดและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดนเข้าชม : 896
 
 
ศกร.ตำบลคลองแดน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
ม.5 บ้านตีนนอ ตำบลคลองแดน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา   โทรศัพท์ 080-5490810
EMAIL : sanfa2566@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05