[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 ทำเนียบเครือข่าย

กศน.ตำบลสะท้อน   อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

 

ที่

ชื่อ / หน่วยงาน

ที่อยู่

ประเภทเครือข่าย

ประเภทการจัดกิจกรรม

การให้ความร่วมมือ

๑.

องค์การบริหารส่วน  ตำบลสะท้อน

ม.1   ต.สะท้อน

อ.นาทวี จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาต่อเนื่อง

เครือข่ายจัดกิจกรรม

 

หน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านทุ่งหมู่ที่
 7  
ต.สะท้อน อ.นาทวี
 
จ.สงขลา

ม. 7 ต.สะท้อน

อ.นาทวี 
จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยากร,เครื่องมือ อุปกรณ์

๒.

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านป็อง หมู่ที่ 2

ต.สะท้อน อ.นาทวี

จ.สงขลา

ม.2 ต.สะท้อน

อ.นาทวี

จ.สงขลา

ภาครัฐ

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยากร,เครื่องมือ อุปกรณ์

๓.

กลุ่มสถาบันการเงินชุมชน

บ้านสะท้อน

ม.๑ ต.สะท้อน

อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๔.

ชมรมผู้สูงอายุตำบลสะท้อน

ม.1 ต.สะท้อน

อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๕.

กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ

หมู่ที่  1  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

ประชาสังคม

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

ร่วมจัดกิจกรรม,วิทยากร

๖.

นายสมัคร กุลกนก

 

ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านสะท้อน  ต.สะท้อน   อ.นาทวี จ.สงขลา

บุคคล

การศึกษา กศน.

กรรมการสถานศึกษา,องค์กรนักศึกษา,เครือข่ายจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้อื่น

ลำดับที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้อื่น

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่

๑.

เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากราด

ศึกษาธรรมชาติและพืชสมุนไพร

๑ บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน

กลุ่มเห็ดลินจือ

โภชนาการ

8 บ้านสะพานเคียน ตำบลสะท้อน

กลุ่มผลิตปุ๋ย

เกษตรกรรม

หมู่ที่ ๑ บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน

กลุ่มขนมไทย

โภชนาการ

หมู่ที่ 1 บ้านสะท้อน  ตำบลสะท้อน

กลุ่มเครื่องแกงตำมือ

โภชนาการ

หมู่ที่ 5 บ้านหว้าหลัง  ตำบลสะท้อน

สถาบันการเงินชุมชน

ธุรกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ธุรกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่ที่ ๑ บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน

๙.

วัดสะท้อน

ศาสนา

หมู่ที่ 1 บ้านสะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

๑๐

วัดอัมพวัน

ศาสนา

หมู่ที่ 8 บ้านสะพานเคียน  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

๑๑

การปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์

เกษตรกรรม

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

๑๒

การปลูกมะละกอพันธ์เลดเลดี้

เกษตรกรรม

หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

๑๓

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มน้ำยาง

ธุรกิจชุมชน

หมู่ที่ 1  ตำบลสะท้อน อ.นาทวี

จ.สงขลา

๑๔

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มน้ำยาง

ธุรกิจชุมชน

หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ต.สะท้อน อ.นาทวี

จ.สงขลา

๑๕.  กลุ่มดอกไม้จันท์  ธุรกิจชุมชน
 
 หมู่ที่ ๔ บ้านท่าคลอง ต.สะท้อน อ.นาทวี

๑๖

กลุ่มร้านศูนย์สาธิตการตลาด

สาธิตการตลาด

ม. 1,5 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา

 เข้าชม : 675
 
 
กศน.ตำบลสะท้อน 
ถนนนาทวี-ประกอบ  หมู่ที่ 1 บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
0-743-72790     0-872- 909769

Pranee.z@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05