[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

          คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทวี

                                                      1. นายธเนศ   ลองนาวา                   ประธานกรรมการ
                                                      2. นางไมตรี   ช่อผกา                       กรรมการ
                                                      3. นายณัฐชัย   เอียดหัด                   
กรรมการ
                                                      4. นายอดุลยรัตน์   บูยูโส๊ะ                 
กรรมการ
                                                      5. นางอัมพร   รัตนีทู                         
กรรมการ
                                                      6. นางสาวรัชนี   สุขสบาย                 
กรรมการ
                                                      7. นายสมชาย   ตั้งกิจเชาวลิต            
กรรมการ
                                                      8. นางนันฤพร  เฮ่งประดิษฐ์               
กรรมการ
                                                      9. นายวรเดช   อะหวัง                      
กรรมการ
                                                      10.นายธเนศ   ล่องนาวา                  กรรมการ
                                                      11.นางเตชินี   ศรีทอง                      
กรรมการ
                                                      12.นายสุพล  สุขแก้ว                      
กรรมการ
                                                      13.นายมะแอ   เจะเด้ง                    
กรรมการ
                                                      14.นายการียา   ดอรอเม็ง                 
กรรมการ
                                                      15.นายภูวนาถ   พรมยอด                 
กรรมการ
                                                      16.นายอนุสรณ์   ขะมิโดย                
กรรมการ
                                                      17.นายยูโซะ   ลีเม๊าะ                      
กรรมการ
                                                      18.นางจันทนา   เรืองไชย                
กรรมการ
                                                      19.นางโชติรส   นิยมเดชา                
กรรมการ
                                                      20.นายเปรมอนันต์   แซ่เล่า              
กรรมการ
                                                      21.นางสาวทัศนีย์   แก้วหนูนวล        
กรรมการ
                                                      22.นางสาวนภัสภรณ์   ราชสุวรรณ์     
กรรมการ
                                                      23.นางโชติรส   นิยมเดชา                
กรรมการและเลขานุการ
                                                      24.นางวิยดา   หวันปะรัตน์                
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เข้าชม : 737
 
 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05