[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

กศน. ตำบลนาทวี

ที่ตั้ง กศน.ตำบลนาทวี

กศน. ตำบลนาทวี  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่    บ้านซองใต้  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  90160

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลนาทวี

•     กศน. ตำบลนาทวี  เดิมชื่อว่า “ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาทวี”  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยใช้อาคารเรียน ป.๔ โรงเรียนบ้านนาทวี

•     เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดนาทวี  ให้ใช้อาคารศาลาโรงธรรม อาคาร ๒  วัดนาทวี

•     ต่อมา เมื่อวันที่  ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายธเนศ  นายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก  ให้ใช้อาคารศูนย์สาธิตผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านซองใต้ ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดกิจกรรม กศน. จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะอาคาร  กศน. ตำบลนาทวี      มีอาคารเป็นเอกเทศ

พื้นที่ใช้สอยของ  กศน. ตำบลนาทวี

          กศน. ตำบลนาทวี  มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน    ไร่    งาน  โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอย  ดังนี้

๑.      อาคารเรียน ๑ อาคาร พื้นที่ ขนาด 10.5x๑๐ เมตร      

๒.      ห้องน้ำ จำนวน ๑ ห้อง 

ปรัชญาสถานศึกษา  “การศึกษาคือชีวิต      

อัตลักษณ์         รักการเรียนรู้  คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์        เศรษฐกิจพอเพียงเด่น  เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กศน. ตำบลนาทวี มีบุคลากรจำนวน  2 คน ได้แก่

           นางโชติรส  นิยมเดชา               ตำแหน่ง  พนักงานราชการครูอาสาฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชน

           นางวิยดา  หวันปะรัตน์               ตำแหน่ง   พนักงานราชการครูอาสาฯ ประจำสถาบันปอเนาะ

ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลนาทวี จำนวน  17  หมู่บ้าน  โดยมีโครงสร้างการทำงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน คืองานอำนวยการ  งานการศึกษานอกระบบ และงานการศึกษาตามอัธยาศัย

กศน.ตำบลนาทวี  เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล  โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการทำงาน ใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี   ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม  และมีคณะกรรมการ กศน. ตำบล ที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตามดูแลและร่วมประเมินผลการดำเนินงาน กศน. ตำบล 

  กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

        1)  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)   เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน

        2)  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.

        3)  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  โดยกศน.ตำบลนาทวีจัดให้มี Internet Free wifi แก่นักศึกษาและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
        4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

1. การส่งเสริมการรู้หนังสือ   กศน.ตำบลนาทวีได้จัดทำแผนการแก้ปัญหาผู้ไม่รู้หนังสือ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในตำบลอย่างชัดเจน  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในพื้นที่ตำบลนาทวี  จากกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕  ๕๙ ปี เป็นลำดับแรก

2. การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กศน.ตำบลนาทวี  ได้จัดทำแผนยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ผู้เรียนที่ออกกลางคัน เด็กเร่ร่อน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มผู้ย้ายถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพประชากรวัยแรงงาน เป็นต้น  โดยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

3. การศึกษาต่อเนื่อง

- การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นการเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และอาชีพใหม่ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
            -   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นของผู้เรียนและชุมชน เช่น การป้องกันสาธารณภัย สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
            - 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ที่ใช้รูปแบบ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกระบวนการเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม ของประเทศ เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ จัดการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้หลักสูตรบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การศึกษาตามอัธยาศัย

            -  การส่งเสริมการอ่านโดย จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการบ้านหนังสือชุมชน  กิจกรรมรักการอ่านครอบครัวอุ่น  มุมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล  กิจกรรมบรรณสัญจร (รับบริจาคหนังสือ) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
            -
  จัดบริการสื่อ โดยจัดบริการสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุชุมชน เป็นต้น บริการ Student Channel เพื่อเสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล บริการการศึกษาทางไกล (ETV) ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป

5. งานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะกศน.ตำบลนาทวี  โดยครูอาสาฯ ประจำสถาบันปอเนาะ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในสถาบันปอเนาะ ได้แก่ การฝึกทักษะวิชาชีพ   จัดมุมส่งเสริมการอ่าน  จัดฐานเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ  และการศึกษาดูงาน

2. โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้กลุ่มผู้หมายมีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

3. โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี

            4. โครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้เข้าชม : 3093
 
 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05