[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวเด่น
WE ARE READY

พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566


 “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 
  1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
  3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย รู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีสำนึกในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างผาสุก กับเพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก และมีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้นหรือปรับเปลี่ยนทักษะของตนตามความถนัดหรือความจำเป็น
   


เข้าชม : 193


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      พอดแคสต์ Podcast 18 / ส.ค. / 2566
      WE ARE READY 18 / พ.ค. / 2566
      สุขสันต์วันสงกรานต์ 13 / เม.ย. / 2566
      ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา 29 / ธ.ค. / 2565
      book review \"มองนอกกรอบ\" 17 / ก.ย. / 2565


 

เลขที่ ๖๔ ถนนกาญจนวนิช ซอย ๔ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๑-๒๕๔๑                                      
เว็บไซต์ระบบเชื่องโยงแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=689
เว็บเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ https://www.facebook.com/supitniyom/?modal=admin_todo_tour

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05