[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

๑.  ประชากร

                        อำเภอควนเนียงมีประชากรทั้งสิ้น   ๓๔,๔๕๐  คน  แยกเป็นชาย  ๑๗,๑๕๐  คน  หญิง ๑๗,๓๐๐   คน  มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ยประมาณ   ๑๖๕   คน/ตารางกิโลเมตร  

ที่มา ข้อมูล จปฐ ๒๕๖๕

.  สภาพเศรษฐกิจ

                        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผัก ผลไม้ ยางพารา ข้าว และทำประมง  ร้อยละ  ๙๕  ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ร้อยละ  ๕

           ๒.๑  การเกษตรกรรม

                        อำเภอควนเนียงมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  ๗๖,๓๘๕  ไร่  ครอบครัวเกษตร   จำนวน    ๑๐,๑๗๔ ครอบครัว  สภาพผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แยกได้ดังนี้

ลำดับที่

อาชีพ
จำนวนไร่
ร้อยละ

จำนวนครอบครัว

รายได้เฉลี่ย/ปี

/ครอบครัว

.

.

.

.

.

.

ทำนา

ทำสวนยางพารา

ทำสวนผลไม้

ทำไร่

ปลูกผัก

ประมง

๒๘,๒๖๓

๔๐,๖๕๖

,๕๘๙

  ๖๕๘

,๒๑๙

,๐๐๐

๓๗.๐๐

๕๓.๒๓

.๐๘

.๘๖

.๙๐

.๙๓

 

,๖๖๒

,๕๙๐

,๗๗๙

๒๘๙

,๓๐๘

๕๔๖

๒๓,๑๗๐

๒๒๐,๐๐๐

,๙๘๗

๒๘,๖๒๕

๓๓,๔๒๘

๔๐,๐๐๐

                                                                            ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอควนเนียง 

           ๒.๒  การปศุสัตว์

                        การเลี้ยงสัตว์ในอำเภอควนเนียง สามารถพิจารณาได้จากตารางดังต่อไป

           

ลำดับที่

สัตว์ที่เลี้ยง

จำนวน (ตัว)

ร้อยละ

โค

กระบือ

สุกร

เป็ด

ไก่

แพะ

๖,๒๙๓

๕๐๘

๔,๘๓๓

๔๘,๐๐๐

๙๓,๖๘๙๐

๑,๐๕๒

๔.๐๘

๐.๓๓

๓.๑๓

๓๑.๑๐

๖๐.๖๙

๐.๖๙

ที่มา  :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง

  

           ๒.๓  การอุตสาหกรรม

                        มีโรงงานอุตสาหกรรม   ๕  โรง  ได้แก่

                        ๑.  บริษัทดริปป์  โปรดักส์   โรงงานผลิตถุงมือแพทย์

                        ๒.  บริษัทยูนิคอน  เซาส์ เคมี  โรงงานผลิตกำมะถันผง

                        ๓.  บริษัท เอเซียยิปซั่มโปรดักส์  จำกัด โรงงานผลิตแผ่นยิปซั่ม

                        ๔.  บริษัท พาราวูดด์ จำกัด  โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

                        ๕.  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์   มหาชนจำกัด   โรงงานเลี้ยงไก่ไข่

           ๒.๔  การพาณิชย์

                                 -  มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง   จำนวน  ๘  แห่ง

                                 -  มีธนาคาร  จำนวน  ๒  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารออมสิน สาขาควนเนียง  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาควนเนียง (ธ.ก.ส.)

                                 -  มีสหกรณ์  จำนวน  ๕  แห่ง  ได้แก่

                                     - สหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียง

                                     - สหกรณ์ผู้ผลิตผักอนามัยบางเหรียง  จำกัด

                                     - สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเนียงใน

                                     - สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง

                                     - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะหนุน

                                     - สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตควนเนียง  จำกัด

           ๒.๕  การบริการและการท่องเที่ยว

                                 - มีสถานทีท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  ชายหาดปากบางภูมี  หมู่ที่  ๓  ตำบลรัตภูมิ

                                 - มีวัดคงคาวดี มีหลวงพ่อสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะ และภาพวาดครูจูหลิง
                                 - ป่าโกงกางอ่าวบ้านทึง
                                -วัดบ้านกรอบ
                               - สำนักสงค์ควนหินกอง
                               - ที่กั้นน้ำคลองโพธิ์
                              - วัดควนเนียงใน
                             -วัดควนเนียง (เก่า)
                             -วัดโพธิธรรมมาราม
                             -วัดปากจ่า
                            -วัดป่ากันตพงษ์
                            -ฟาร์มทะเล

๓.  สภาพสังคม

           .  การศึกษา 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             ๒๔  แห่ง

                        .  โรงเรียนควนเนียงวิทยา

                        ๒.  โรงเรียนปากจ่าวิทยา

            ๓.  โรงเรียนวัดคงคาวดี

            ๔.  โรงเรียนบ้านควนเนียง

            ๕.  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

            ๖.  โรงเรียนบ้านยางงาม

            ๗.  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

            ๘.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง

            ๙.  โรงเรียนบ้านควนโส

            ๑๐.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก

            ๑๑.  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า

            ๑๒. โรงเรียนบ้านหัวปาบ

            ๑๓. โรงเรียนบ้านกรอบ

            ๑๔. โรงเรียนวัดท่าหยี

            ๑๕. โรงเรียนบ้านหัวไทร

            ๑๖. โรงเรียนวัดปากจ่า

            ๑๗. โรงเรียนวัดบางทีง

            ๑๘. โรงเรียนบ้านบางเหรียง

            ๑๙. โรงเรียนบ้านคลองคล้า

            ๒๐. โรงเรียนบ้านโคกเมือง

            ๒๑. โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

            ๒๒. โรงเรียนบ้านคลองช้าง

            ๒๓. โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ

            ๒๔. โรงเรียนบ้านหน้าควน

           
 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน              ๓   แห่ง

            .  โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์

            ๒.  โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา

            ๓.  โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  มีดังนี้

                        ๑.  ธนาคารออมสิน  สาขาควนเนียง

                        ๒.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควนเนียง

                        ๓.  ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

                        ๔.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                        ๕.  การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงานของเอกชน  มีดังนี้

                        ๑.  สหกรณ์การเกษตรอำเภอควนเนียง  จำกัด

 

                        สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้       แห่ง  คือ   ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง

                                                      

       เข้าชม : 1390
 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง
ถนนศรีสว่าง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
    โทร 
0-7438-6636 โทรสาร 0-7438-6636
knsk01.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05