[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ณ โรงแรมบี พี แกรนต์
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน💗โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รับมอบหนังสือและวารสารห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อหมุนเวียนสื่ิอสู่บ้านหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง (บ้านหนังสือชุมชนบ้านเหนือ บ้านยูงทอง และบ้านเก่าร้าง)
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง “การนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง “การนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรัตนพลวิทยา \"รัตนพลนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรัตนพลวิทยา \"รัตนพลนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
ครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่างออกแบบและติดตั้งบานประตู จำนวน 40 ชั่วโมง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่างออกแบบและติดตั้งบานประตู จำนวน 40 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่วรรณกรรมชุมชน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่วรรณกรรมชุมชน
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการเพนท์เล็บ จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการเพนท์เล็บ จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านเก่าร้าง โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านเก่าร้าง โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกเพื่อการค้า จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกเพื่อการค้า จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู 2567
วันครู 2567
2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
12 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สกร.สงขลา ปันสุข ส่งความสุขให้น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นำผู้เรียนรับมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค :: ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
12 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 (พว22003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ครู ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการพบกลุ่ม รายวิชา วัสดุศาสตร์ 2 (พว22003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ ภาคเรียน 2/2566 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การเ
10 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง #สังกัด สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง สังกัด สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง
10 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง \"Science Camp สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์\"
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ผู้เรียน สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง \"Science Camp สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์\"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05