[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

การปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  พ.ศ.2559

………………………………………………

 

ความเป็นมาและแนวคิด

 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ นานาประเทศต่าง

ก็พัฒนาคนในชาติของตนเองผ่านระบบการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปประเทศประสบปัญหา เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความแตกต่างกันทางด้านความคิด ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาสังคมเด็กติดเกม

สารเสพติด และการพนันต่าง ๆ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงระบบการจัดการศึกษาของประเทศว่าการศึกษาได้ทำหน้าที่ของการเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ได้เพียงใด

                    ในอีกด้านหนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2558 กำหนดเป้าหมายให้ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี แต่จากการสำรวจภาวการณ์การมีงานทำของประชากร  พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แรงงานไทยอายุระหว่าง 15-59 ปี จำนวนประมาณ 25.08 ล้านคน จากจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 34.85 ล้านคน เป็นผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับดังกล่าวกับผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนในปี พ.ศ. 2557 เฉพาะประชากรวัยแรงงาน ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี รัฐบาลยังมีภาระที่ต้องยกระดับการศึกษาของประชากร อีก 25 ล้านคน ซึ่งเป็นความยากที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

                    ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษายังไม่สามารถช่วยให้ประชาชนบางส่วนมีความรู้ มีความสามารถและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ รวมถึงการพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกในความเป็นคนดีได้ และเด็กและเยาชนส่วนหนึ่งต้องออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานทำงานในสถานประกอบการทั้งๆที่ไม่มีทักษะฝีมือในการทำงาน และอีกส่วนหนึ่งปฏิเสธระบบการศึกษา ไปอยู่ในสถานที่

สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างปัญหาทางสังคมตามมา

                    สำนักงาน กศน. มีบทบาทในการพัฒนาประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน จึงหามาตรการที่จะทำให้การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ได้อย่างแท้จริง และสามารถยกระดับการศึกษาของแรงงานดังกล่าว เพื่อให้จำนวนประชากรของชาติมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะนำหลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษานอกระบบมาใช้ให้เป็นรูปธรรม หลักการและแนวคิดดังกล่าวมีด้วยกัน 5 ประการ คือ

1) หลักความเสมอภาค 2) หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง 3) หลักการบูรณาการกับวิถีชีวิต 4) หลักความสอดคล้อง 5) หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานในบางเรื่อง ให้สามารถดำเนินการเพื่อยกระดับการศึกษาของประชากรไทยให้ได้ และมุ่งจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ของประชาชน ชุมชนและสังคม ยึดผู้เรียนเป็นเป้าหมาย โดยจะจัดให้มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทำงาน การประกอบอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับการทำงาน และการประกอบอาชีพของตนเอง หรือต่อยอดการงานอาชีพ ด้วยแนวคิดและความจำเป็นดังกล่าว จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน สังคม

มากยิ่งขึ้น

          2. เพื่อเร่งรัดการยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน

         

 

หลักเกณฑ์การดำเนินงานที่ปรับปรุง

เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 บรรลุตามหลักการของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

1. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

1

ทักษะการเรียนรู้

5

 

5

 

5

 

2

ความรู้พื้นฐาน

12

 

16

 

20

 

3

การประกอบอาชีพ

8

 

8

 

8

 

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

5

 

5

 

5

 

5

การพัฒนาสังคม

6

 

6

 

6

 

รวม

36

12

40

16

44

32

48 นก.

56 นก.

76 นก.

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

200 ชม.

200 ชม.

200 ชม.

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คงใช้

โครงสร้างเดิม แต่จะปรับรายละเอียดภายใน ซึ่งไม่กระทบต่อมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร ดังนี้

1.1   วิชาบังคับ

1.1.1 ปรับเนื้อหาบางรายวิชาให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องรู้ในรายวิชาบังคับ และจัดทำสื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาและผู้เรียนนำไปใช้ในการเรียน

               1.2 วิชาเลือก วิชาเลือกจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิชาเลือกบังคับ และวิชาเลือกเสรี โดยกำหนดสัดส่วนดังนี้

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เลือกบังคับ

เลือกเสรี

เลือกบังคับ

เลือกเสรี

เลือกบังคับ

เลือกเสรี

1

ทักษะการเรียนรู้

-

 

-

 

-

 

2

ความรู้พื้นฐาน

2

 

3

 

3

 

3

การประกอบอาชีพ

-

 

-

 

-

 

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

2

 

3

 

3

 

5

การพัฒนาสังคม

-

 

-

 

-

 

รวม

4

8

6

10

6

26

12 นก.

16 นก.

32 นก.

 

1.2.1 วิชาเลือกบังคับ เป็นวิชาที่พัฒนาขึ้นตามนโยบายของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาวิกฤต

ของประเทศในเรื่องต่างๆ ในช่วงแรก จะพัฒนาจำนวน  2 วิชา ทั้ง 3 ระดับ คือ วิชาพลังงานไฟฟ้า และความรู้ทาง

การเงิน

 

               1.2.2 วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยให้ยึดหลักการในการพัฒนา คือ

                       1) พัฒนาโปรแกรมการเรียน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษาจึงต้องวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็น และความสนใจของผู้เรียน เพื่อออกแบบโปรแกรมการเรียน ภายในโปรแกรมการเรียนจะประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้

                       2) การพัฒนารายวิชาในโปรแกรมการเรียน สถานศึกษาควรดำเนินการร่วมกับผู้เรียนและภูมิปัญญา ผู้รู้ หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ จัดทำโปรแกรมการเรียนและพัฒนารายวิชาต่างๆ

 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้

                       2.1 ครู กศน. เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ รายบุคคล  ( Individualized Education Program /Plan) ในขณะเดียวกันครูและผู้เรียนต้องร่วมกันในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ

                       2.2 ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้หลายวิธีผสมกันทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การพบกลุ่ม การเข้าค่าย การสอนเสริม หรือ การเรียนโดยโครงงาน การเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีจะต้องมีแผนการเรียนรู้ โดยครูและผู้เรียนจัดทำสัญญาการเรียนรู้ร่วมกัน และครูจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย

 

3. สื่อ

   3.1 สื่อวิชาเลือกบังคับกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดทำต้นฉบับ

                  3.2 สื่อรายวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี แล้วเสนอให้คณะกรรมการของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจารณา ตรวจสอบสอดคล้องของรายวิชากับโปรแกรมการเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มสาระในแต่ละระดับการศึกษา จากนั้น สำนักงาน กศน.จึงขอรหัสรายวิชาเลือกจากระบบโปรแกรมรายวิชาเลือก ทั้งนี้

ไม่อนุญาตให้พัฒนารายวิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับการศึกษา

        3.3 รูปแบบของสื่อ มี 2 รูปแบบ คือ แบบชุดวิชาและแบบเรียนปลายเปิดโดยให้พิจารณา

ตามธรรมชาติของวิชา    

        3.4 การจัดทำสื่อเสริมการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ร่วมกันผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยาก เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาต่างๆ

4. การวัดและประเมินผล

   การวัดและประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

                      4.1 วิชาบังคับ สำนักงาน กศน.กำหนดสัดส่วนการวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน เป็น 60 : 40 โดยวัดผลในเนื้อหาที่ต้องรู้ และจัดทำ Test Blueprint เฉพาะเนื้อหาที่ต้องรู้ Test Blueprint  ดังกล่าว จะสอดคล้องกับการสอบ N-net ด้วย

                      4.2 วิชาเลือกบังคับ กำหนดสัดส่วนการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค คือ 60 : 40 โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ Test Blueprintและจัดทำแบบทดสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

             4.3 วิชาเลือกเสรี สถานศึกษาปรับปรุงระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผล

การเรียน โดยเพิ่ม เกณฑ์การวัดและประเมินผล

 

5. การเทียบโอนผลการเรียน

    สำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ คือ

5.1   ปรับแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างๆ ของการศึกษาในระบบให้สามารถ

เทียบโอนเข้าสู่การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5.2   พัฒนาเกณฑ์การเทียบโอนกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย กลุ่มอาชีพพนักงาน

รักษาความปลอดภัย เป็นต้น

5.3   พัฒนาเกณฑ์การเทียบโอนจากหลักฐานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ที่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้

ประเมิน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ที่มีระบบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพ เพื่อมาจัดทำหลักเกณฑ์การเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆเหล่านี้ร่วมกัน

6. แผนการลงทะเบียนเรียน 4 ภาคเรียน

    การลงทะเบียนเรียนในช่วงแรก สำนักงาน กศน.กำหนดแผนการลงทะเบียนให้เป็นแนวเดียวกัน

สำหรับผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559  ตัวอย่างแผนการลงทะเบียนเรียน

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวย่างแผนการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับประถมศึกษา

 

ที่

สาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559

ภาคเรียนที่ 1/2560

ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

วิชาบังคับ

1

ทักษะการเรียนรู้

ทร11001

ทักษะการเรียนรู้

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ความรู้พื้นฐาน

พค 11001

คณิตศาสตร์

3

พต 11001

ภาษาอังกฤษ

3

พท 11001

ภาษาไทย

3

พว 11001

วิทยาศาสตร์

3

3

การประกอบอาชีพ

อช 11001

ช่องทางการประกอบอาชีพ

2

อช 11002

ทักษะการประกอบอาชีพ

4

 

 

 

อช 11003

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

2

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

ทช 11001

เศรษฐกิจพอเพียง

1

ทช 11002

สุขศึกษา

2

 

 

 

ทช 11003

ศิลปศึกษา

2

5

การพัฒนาสังคม

 

 

 

สค 11001

สังคมศึกษา

3

สค 11002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

2

สค 11003

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

1

รวมหน่วยกิต (บังคับ)

11

 

 

12

 

 

5

 

 

8

วิชาเลือก

1

ความรู้พื้นฐาน

 

การใช้พลังงานไฟฟ้า

2

 

 

 

 

เลือกเสรี

2

 

โครงงาน

3

2

ทักษะการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

การเงินเพื่อชีวิต

2

 

เลือกเสรี

3

 

 

 

รวมหน่วยกิต (เลือก)

2

 

 

2

 

 

5

 

 

3

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด)

13

 

 

14

 

 

10

 

 

11

 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียน หรือ ตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน สภาพแวดล้อม

 

 

 
  กล่องข้อความ: 5

 


ตัวย่างแผนการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ที่

สาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559

ภาคเรียนที่ 1/2560

ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

วิชาบังคับ

1

ทักษะการเรียนรู้

 

 

 

ทร 21001

ทักษะการเรียนรู้

5

 

 

 

 

 

 

2

ความรู้พื้นฐาน

พท21001

ภาษาไทย

4

พค 21001

คณิตศาสตร์

4

พว 11001

วิทยาศาสตร์

4

 

 

 

พต21001

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4

3

การประกอบอาชีพ

 

 

 

อช 21001

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

2

อช 21002

ทักษะการพัฒนาอาชีพ

4

อช 21003

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

2

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 

ทช 21002

สุขศึกษา 
พลศึกษา

2

ทช 21003

ศิลปศึกษา

2

ทช 21001

เศรษฐกิจพอเพียง

1

5

การพัฒนาสังคม

สค 21001

สังคมศึกษา

3

 

 

 

สค 21002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

2

สค 21003

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

1

รวมหน่วยกิต (บังคับ)

11

 

 

11

 

 

12

 

 

6

วิชาเลือก

1

ความรู้พื้นฐาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า

 

3

 

เลือกเสรี

2

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

2

ทักษะการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

การเงินเพื่อชีวิต

3

 

 

 

 

เลือกเสรี

2

รวมหน่วยกิต (เลือก)

3

 

 

5

 

 

3

 

 

5

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด)

14

 

 

16

 

 

15

 

 

11

                                               

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียน หรือ ตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน สภาพแวดล้อม

 

 

 
  กล่องข้อความ: 6

 


ตัวย่างแผนการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ที่

สาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559

ภาคเรียนที่ 1/2560

ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

วิชาบังคับ

1

ทักษะการเรียนรู้

 

 

 

ทร 31001

ทักษะการเรียนรู้

5

 

 

 

 

 

 

2

ความรู้พื้นฐาน

พค 31001

คณิตศาสตร์

5

พต 31001

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

5

พท 31001

พว 31001

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

5

5

 

 

 

3

การประกอบอาชีพ

อช 31002

ทักษะการขยายอาชีพ

4

อช 31001

ช่องการขยายอาชีพ

2

 

 

 

อช 31003

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

2

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

ทช 31002

สุขศึกษา พลศึกษา

2

 

ศิลปศึกษา

2

 

 

 

ทช 31001

เศรษฐกิจพอเพียง

1

5

การพัฒนาสังคม

สค 31001

สังคมศึกษา

3

 

 

 

สค 31002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

2

สค 31003

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

1

รวมหน่วยกิต (บังคับ)

14

 

 

14

 

 

12

 

 

4

วิชาเลือก

1

ความรู้พื้นฐาน

 

การใช้พลังงานไฟฟ้า

3

 

 

 

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

2

ทักษะการดำเนินชีวิต

 

 

3

 

การเงินเพื่อชีวิต

3

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

3

 

 

เลือกเสรี

 

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกเสรี

2

รวมหน่วยกิต (เลือก)

6

 

 

6

 

 

9

 

 

11

รวมหน่วยกิต (ทั้งหมด)

20

 

 

20

 

 

21

 

 

15

                                   

กล่องข้อความ: 7หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนในวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียน หรือ ตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน สภาพแวดล้อม


บทบาทและภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา

ในการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หน่วยงานและสถานศึกษาต้องดำเนินการทบทวนระเบียบ คำสั่งและหนังสือสั่งการที่ได้การสั่งการไว้แล้ว หรือจัดทำหนังสือสั่งการเพิ่มเติม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งสถานศึกษาต้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามแนวนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ ดังนี้

                    1. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.1 วิเคราะห์และจัดทำเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ในรายวิชาบังคับและเผยแพร่

1.2 ปรับเนื้อหาในรายวิชาบังคับบางรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน

1.3   จัดทำสาระและมาตรฐานสาระในวิชาเลือกบังคับ ออกรหัสรายวิชาดังกล่าวและ

เผยแพร่ต่อไป

1.4 จัดทำสื่อหนังสือเรียนวิชาเลือกบังคับและเผยแพร่ต่อไป

1.5 ปรับปรุงระบบโปรแกรมการออกรหัสรายวิชาเลือก และกำหนดรหัสให้ กศน.จังหวัด

เป็นผู้ออกรหัสวิชาเลือก ยกเลิกการให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ออกรหัสวิชาเลือกได้

1.6 ทำหลักเกณฑ์การเทียบโอน

1.7 ยกเลิกปรับปรุง หรือเพิ่มเติมหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.8 การจัดทำหนังสือสั่งการให้ใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  (ปรับปรุง พุทธศักราช 2559)

2. กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

                             2.1 จัดทำ Test Blueprint รายวิชาบังคับและวิชาเลือกบังคับ โดยให้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาที่ต้องรู้ และสอดคล้องกับ Test Blueprint ที่ใช้ในการออกข้อสอบ N-Net

                             2.2 จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือกบังคับ จัดส่งให้สำนักงาน กศน.จังหวัดจัดทำ

ชุดข้อสอบ

                             2.3 ประสานงานการจัดสอบปลายภาคและการจัดสอบ N-Net ให้อยู่ในสัปดาห์เดียวกัน ???

                             2.4 พัฒนาระบบการสอบออนไลน์ ให้ขยายทั้งพื้นที่บริการ และเพิ่มประเภทของการสอบหน้าจอให้มากขึ้น ได้แก่ การสอบออนไลน์ ในการสอบปลายภาค การสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียนและเทียบโอน

การสอบในการประเมินคุณภาพระดับชาติ เนื่องจาก ข้อจำกัดของผู้เรียน กศน. ที่มีภารกิจจากการประกอบอาชีพและภารกิจทางสังคมเร่งด่วน บางครั้งไม่สามารถมาสอบได้ตามวันที่นัดหมาย ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องทำให้ต้องมาเรียนใหม่ ทำให้สูญเสีย

ทั้งเวลาและงบประมาณ

3. สำนักงาน กศน.กทม./จังหวัด

3.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.2 พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชาเลือกเสรีกับโปรแกรมการเรียนรู้ การกำหนด

สัดส่วนและวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา

3.3 ดำเนินการออกรหัสรายวิชาเลือกเสรี

3.4 พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลปลายภาค

3.5 พัฒนา อบรม ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร

4. สถานศึกษา

                             สถานศึกษายังต้องจัดการศึกษาตามคู่มือการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้ว เมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่นี้

4.1  การเตรียมการ

4.1.1 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและแนวคิดในการปรับหลักเกณฑ์การ

ดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เข้าใจถึงทิศทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นใน กศน.ตำบลและสถานศึกษา

    4.1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องทบทวนและปรับ

หลักสูตรสถานศึกษา โดย

                         1) การทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน โดยต้องปรับให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเพิ่มวิชาเลือกบังคับและวิชาเลือกเสรี

                        2) นำรายวิชาเลือกบังคับที่ส่วนกลางพัฒนาบรรจุในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

                             3) พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ที่มาจากความต้องการของผู้เรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับโปรแกรมการเรียนรู้ และชุมชนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในฐานะผู้ให้ความรู้ สถานที่สำหรับการฝึกปฏิบัติและมีส่วนในการประเมินผลการเรียนทั้งในด้านการทำงาน ลักษณะนิสัยในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยจะนำมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ เช่น โปรแกรมการกีฬา โปรแกรมนักเต้นประกอบ (แดนซ์เซอร์) โปรแกรมนำเที่ยวท้องถิ่น หรือโปรแกรมอาชีพต่างๆ เป็นต้น

                                      การจัดทำรายวิชาเลือกตามโปรแกรมการเรียนรู้ จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลุ่มสาระในแต่ละระดับการศึกษา ไม่อนุญาตให้จัดทำรายวิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ทุกระดับการศึกษา

                                      4) การออกรหัสรายวิชาเลือกเสรี ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัด ที่จะเป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องของรายวิชากับโปรแกรมการเรียนรู้ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงจะสามารถออกรหัสรายวิชาเลือกได้

                     4.1.3 การจัดหาสื่อประกอบการเรียนวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาต้องเตรียมสื่อที่จะใช้ประกอบการเรียนรายวิชาเลือกเสรีวิชาต่าง ๆ การจัดเตรียมสื่อ สามารถทำได้หลายแนวทาง

                             1) การพัฒนาขึ้นเอง สถานศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาในชุมชนพัฒนาสื่อการเรียนขึ้นใช้เอง หรือใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สื่อที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นใช้เอง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของสถานเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ

                             2) การนำสื่อของสถานศึกษาอื่นมาใช้ ให้สถานศึกษาขออนุญาตสถานศึกษาที่จัดทำและนำมาใช้ได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพ

                             3) การนำสื่อจากสำนักพิมพ์เอกชนมาใช้ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสื่อก่อน โดยทำตามขั้นตอนที่ สำนักงาน กศน.กำหนดไว้

                    4.1.4 การวัดและประเมินผล สถานศึกษาปรับปรุงระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โดยเพิ่ม เกณฑ์การวัดและประเมินผลรายวิชาเลือกเสรี

                    4.1.5 การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน โดยจะต้องเพิ่มเติมแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่ส่วนกลางจัดทำเพิ่มขึ้น

          4.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้

  4.2.1 ขั้นการจัดการศึกษา

1แนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวจะต้องดำเนินการก่อนการรับสมัครผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกเรียนตามความสนใจและความต้องการของตนเอง

    2) การวิเคราะห์ผู้เรียน สถานศึกษา/ครูต้องวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อ

        (1) การเลือกโปรแกรมการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ

        (2) การเทียบโอนผลการเรียน ให้ผู้เรียนตรวจสอบตนเองว่า มีผลการเรียนหรือ

มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องใดมาก่อน เพื่อจะจัดให้มีการเทียบโอนหรือประเมินเพื่อเทียบโอนเป็นผลการเรียนต่อไป

    3จัดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับ (การใช้พลังงานไฟฟ้า 1 หรือ 2 หรือ 3

แล้วแต่ระดับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559 หรือหาก สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเลือกที่มีอยู่เป็นโปรแกรม

การเรียนได้

    4การวางแผนและการจัดกระบวนการเรียนรู้

                                     (1) ครูจะต้องดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหาของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น 

                                     (2) ครูจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนร่วมกับผู้เรียนเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกันและเมื่อสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาสาระครูจะต้องจัดทำแผนการเรียนในแต่ละรายสัปดาห์

 

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้ จะใช้กลไกของกลุ่มโซนในการ

สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับ ติดตามการดำเนินงานในเชิงวิชาการและการสนับสนุนให้การดำเนินงานให้บรรลุผล      โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นทีมสอนงาน (coaching) ให้กับบุคลากรของจังหวัดและสถานศึกษา และดำเนินการวิจัยติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้เพียงใด ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เพียงใด รวมทั้งคุณภาพของการศึกษาที่ประชาชนได้รับด้วย ตามสื่อประกอบการชี้แจง

ที่แนบนี้

 

 

………………………………………………

 

 เข้าชม : 728
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05