[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 
ทำเนียบบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ

ผู้บริหารสถานศึกษา
         
    นายวิเชียร โชติช่วง
ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ
   
     ข้าราชการ    
       
นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว
ครู
นายมูหำหมัด บินล่าเต๊ะ
ครุ
นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ
ครู
นายสมเกียรติ นุ่นประดิษฐ์ 
พนักงานบริการ
นางนิภาพร ชายเพชรแก้ว
ครู
ว่าที่ ร.ต.ฤทธา ภารา 
ครู
นายอิสมะแอล ถั่วดี
ครู
 นายกามาลุดดีน ราชชำรอง
ครู
นางสาวกิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง
ครู
นายชัชชัย ชูแก้ว
ครู
นางสาวสมฤดี ดิสถาพร 
ครู
นางจิรวรรณ ศรีสุก
ครู
 นายปริญญา ศรีสุก
ครู
 นางนูรีซาน โอะโร
ครู
นางสาวอาฉ๊ะ หมัดอาดั้ม
ครู
       
 นางสาวซรตีฟาตีเมาะ จึเลาะ
ครูผู้ช่วย
     
         
         
     พนักงานราชการ    
 

 

 


นายร่อศักดิ์ เหะเหร็ม
ครูอาสาฯ
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นางอามีเราะหื ยุโสีะ
 ครูอาสาฯ
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์
  ครูอาสาฯ
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นายจำรัส พรุเพชรแก้ว
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน

นายขเจน เทพยา
  ครูอาสาฯ
ศูนย์การเรียนชุมชน

นายซุรกัรนัย หลีจำเริญ
ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนา

นางสาวเบญจมาศ วัฒนะนาวินครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาวศิริกัญญา อุดม
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาวจารุวรรณ พาหุรัตน์
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นางปราณี เซ่งยิ่น
ครูอาสาฯ
ศูนย์การเรียนชุมชน

นางสาวสุนันทา สอขามิ
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาววารียา อัครเดชานนท์
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาวปัทมา แก้วนุ้ย
อาสาฯ
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสุภาพ สุวรรณพาหุ
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นายยะโกบ ละแม
ครูอาสาฯ
ศูนย์การเรียนชุมชน

นางสาวกนกวรรณ หมัดสนิ
 
 
นายวิชาญชัย ขามโคง 
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นางสาวซานียะห์ สีหมะ 
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
นางสาวสุพรรณี ขวัญอ่อน
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นายจารึก แก้วบุญ 
ครูอาสาฯ
ศูนย์การเรียนชุมชน

นางสาวชญานิษฐ์ บุพโก
ครู กศน.

นางเกศินี จุณรัตน์
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นางณิชภัทร เปียเซ่ง
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นางสาวกาญจนา ไพบูลย์สวัสดิ์
ครูผู้สอนคนพิการ
  
นายยุซลัน ยามา
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
ว่าที่ร.ต.หญิงอภิญญา สวัสดิรักษา
ครูอาสาฯ
การศึกษานอกโรงเรียน
 
นาวสาวนภสร จอมศรี
อาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
       
         
     

 

   
 
 
พนักงาน-ลูกจ้าง    
 
นางนารี ถั่วดี

นางมุรีฝ๊ะ หมาดหวัง

นายนรินทร์ ราชชำรอง

นาวเสาวลักษณ์ ชูฤทธิ์
 
นางสาวยามีล๊ะ สาแม็ง
     
 
   
นางสาวณัฐชา บูสะเม๊าะ       
         
         
       
         
         
         


เข้าชม : 3784
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05